МЕНЮ

Upprunavottorð almennra vara

Vottorðið sem staðfestir upprunaland vöru, nafn þess talar sínu máli, en í þessari grein munum við útskýra hvernig á að fá, hvenær og hvar á að beita þessu skjali, sem þarf til tollafgreiðslu af yfirvöldum innflutningslandsins.

Þetta skírteini er nauðsynlegt fyrir tollafgreiðslu, þökk sé því er hægt að beita ívilnandi tolli meðan á tollafgreiðslu stendur, vottorðið staðfestir einnig að vörurnar Það er rússneskt.

Samkvæmt samningnum um reglurnar til að ákvarða upprunarland vöru í CIS “(gerður í Yalta, 20.11.2009) (eins og henni var breytt með 03.11.2017), þar sem hluti 2 inniheldur forsendur til að ákvarða upprunaríki vöru, getum við bent á helstu atriði sem upprunalandið er ákvarðað með.
  1. Upprunaland vörunnar er talið vera aðili að samningnum á því landsvæði sem vörur voru að öllu leyti framleiddar eða háðar nægilegri vinnslu / vinnslu í samræmi við þessar reglur.
  2. Eftirfarandi eru taldar vara að fullu framleiddar í ríki sem er aðili að samningnum:
    • a. Náttúruauðlindir (steinefni og steinefnaafurðir, vatn, land, loftrými í andrúmsloftinu) unnar úr innyfli tiltekins lands, á yfirráðasvæði þess eða í landhelgi þess (annar vatnsrunnur) eða frá botni þess, eða úr andrúmslofti á yfirráðasvæðinu lönd
    • b. Plöntuafurðir ræktaðar og / eða uppskornar í tilteknu landi;
    • v. Lifandi dýr fædd og uppalin í viðkomandi landi;
    • d. Vörur fengnar í tilteknu landi úr dýrum sem eru alin upp í því;
    • e. Vörur fengnar vegna veiða og veiða í tilteknu landi;
    • e. Afurðir sjávarveiða og aðrar afurðir sjávarveiða sem berast af skipi tiltekins lands eða leigðar (leiguflug) af því;
    • g. Vörur fengnar um borð í vinnsluskipi tiltekins lands eingöngu frá afurðum sem tilgreindar eru í undirlið „e“;
    • h. Vörur fengnar frá hafsbotni eða frá undirgrunni utan landhelgi tiltekins lands, að því tilskildu að landið hafi einkarétt á að þróa þennan hafsbotn eða þessa undirgrunna;
    • og. Úrgangur og rusl (afleidd hráefni) sem fæst vegna framleiðslu eða annarrar vinnsluaðgerðar, svo og notaða afurðir sem safnað er hér á landi og henta eingöngu til vinnslu í hráefni;
    • j. Hátæknivörur sem fengnar eru í opnu rými á geimförum í eigu tiltekins lands eða leigðar af því;
    • l Vörur framleiddar hér á landi úr vörum sem tilgreindar eru í undirliðum „a“ - „k“ þessarar málsgreinar.
  3. Í þeim tilgangi að ákvarða upprunaland vöru sem framleidd eru í ríki sem er aðili að samningnum er heimilt að beita uppsöfnuðum meginreglum sem ákvarðar uppruna tiltekinnar vöru við síðari vinnslu / vinnslu hennar. Ef við framleiðslu lokavörunnar í einu af aðildarríkjunum að samningnum er notað efni sem er upprunnið frá öðru eða öðrum aðilum að samningnum, staðfest með vottorði (vottorð) um uppruna vöru á CT-1 eyðublaðinu (hér eftir - vottorð CT-1 eyðublaðsins eða vottorðsins) og með fyrirvara um stig fyrir stig síðari vinnsla / vinnsla í öðru eða öðru ríki - aðilar að samningnum, þá er upprunaland slíkrar vöru það land þar sem síðast var unnið / unnið úr henni. Ef ekki er vottorð (vottorð) um ST-1 eyðublaðið um uppruna efna frá öðrum ríkjum - aðilar að samningnum, er ákvörðun upprunalands lokaafurðar gerð á grundvelli viðmiðunarinnar um næga vinnslu / vinnslu (undirgreinar „a“, „b“, „c“ í lið 2.4 í þessum reglum) ...
   Með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins færði 18.06.2010 N 324 fyrirvara Rússlands í tengslum við málsgrein 2.4 í lið 2 í þessu skjali.
  4. Ef um er að ræða þátttöku í framleiðslu á vörum þriðju landa, auk ríkja sem eru aðilar að samningnum, upprunaland ákvörðuð í samræmi við viðmiðun um næga vinnslu / vinnslu á vörum.
   Fullnægjandi vinnslu / vinnsluviðmiðun má lýsa með því að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
   • a. Breyting á vörustöðu TN FEA að minnsta kosti einn af fyrstu fjórum stöfunum, sem stafar af vinnslu / vinnslu;
   • b. Uppfylling nauðsynlegra skilyrða, framleiðslu og tæknilegra aðgerða, þar sem varan er talin eiga uppruna sinn frá því landi þar sem þessi aðgerð fór fram;
   • c. Reglan um valmöguleika er þegar kostnaður við efni af erlendum uppruna sem notaður er nær föstum prósentum af verði lokaafurðarinnar.
    Helsta skilyrðið fyrir viðmiðuninni um næga vinnslu / vinnslu er breyting á fyrirsögn fyrir CN FEA á vettvangi að minnsta kosti einnar af fyrstu fjórum persónum. Þetta skilyrði gildir um allar vörur, að undanskildum vörum sem eru skráðar á listann yfir skilyrði, framleiðslu og tækniaðgerðir, þar sem vörurnar eru taldar eiga uppruna sinn í landinu þar sem þær áttu sér stað (hér eftir - listinn) (1. viðbæti, sem er óaðskiljanlegur hluti þessara Af reglunum).
    Á þessum lista, sem eitt af skilyrðunum, má setja regluna um gildi hlutdeildar bæði sjálfstætt og ásamt uppfyllingu annarra nauðsynlegra skilyrða, framleiðslu og tæknilegra aðgerða sem sett eru fram í undirlið „b“ þessarar málsgreinar.
    Ef reglunni um hlutdeild í gildi er beitt eru kostnaðarvísar reiknaðir:
    varðandi efni af erlendum uppruna - að tollverði slíkra efna þegar þau eru flutt inn til lands á yfirráðasvæði þar sem framleiðslu lokafurðarinnar er framkvæmd eða á skjalfestu verði fyrstu sölu þeirra í landinu þar sem framleiðsla lokaafurðarinnar fer fram;
    fyrir lokaafurðina - á verði frá upphafi verks.
  5. Til að ákvarða upprunarland vöru í samræmi við viðmiðunina um næga vinnslu / vinnslu eru efni, sem eru upprunnin frá ríkjunum að samningnum í samræmi við þessar reglur, ekki talin efni af erlendum uppruna og eru jöfnuð við þau sem eru upprunnin frá landinu þar sem endanlegar vörur voru framleiddar.
  6. Þegar ákvörðuð er upprunarland vöru í samræmi við viðmiðunina um næga vinnslu / vinnslu er leyfilegt að nota efni af erlendum uppruna sem hafa vörustöðu (miðað við fyrstu fjóra tölustafina) sem er það sama og endanleg vara, að því tilskildu að kostnaður þeirra fari ekki yfir 5% af verði lokaafurðarinnar miðað við skilyrði fyrrum verk og slík efni eru nauðsynlegur þáttur í framleiðslu lokaafurðarinnar (að undanskildum þeim vörum sem önnur skilyrði eru tilgreind á listanum) Staðfesting á uppfyllingu þessara skilyrða í niðurstöðu um uppruna vörunnar eða prófvottorðið sem gefið er út af viðurkenndum aðila eða öðrum samtökum í samræmi við innlendar löggjöf ríkisaðilans í samningnum.
  7. Ef vara, þar sem uppruni hennar uppfyllir skilyrði reglna þessara, er notuð við framleiðslu á annarri vöru, er ekki tekið tillit til krafna um uppruna sem gilda um efnin sem notuð eru til að framleiða þessa vöru við upprunaland vörunnar.
Almennt upprunavottorð er gefið út fyrir rússneskar útfluttar vörur þegar þær eru fluttar út til einhvers annars lands en CIS-landanna. Vottorðið er fyllt út á ensku eða rússnesku. Gildistími skírteinisins er takmarkaður við 12 mánuði frá útgáfudegi þess.

Ef tap eða skemmdir eru á upprunavottorði vöru á almennu formi, að skriflegri beiðni yfirlýsingarmannsins, má gefa út afrit af því, sem öðlast gildi frá útgáfudegi frumritsins, en gildistími þess getur ekki verið meira en 12 mánuðir frá útgáfudegi frumritsins.

Upprunarvottorð vöru á almennu formi er hægt að gefa út eftir útflutning á vörum á grundvelli skriflegrar beiðni umsækjanda, fyrir þetta leggur umsækjandi að auki fram tollskýrslu til verslunar- og iðnaðarráðs með samsvarandi merki frá tollyfirvöldum sem staðfestir raunverulegan útflutning vörunnar.

System RF CCI eru einu samtökin í Rússlandi sem hafa heimild til að gefa út skírteini og uppruna vöru á almennu formi. 

Málsmeðferð við skírteini
   1. Leiðbeiningarumsókn.
   2. Eftir bráðabirgðasamþykki er framkvæmd samnings sem kveður á um pöntun og vinnuskilyrði, skilmála pöntunar, greiðslu og skýrslu um framkvæmd verk.
   3. Greiðsla fyrir útgáfu upprunavottorðs á almennu formi.
   4. Íhugun safn skjala sem þarf til að gefa út upprunarvottorð vöru á almennu formi.
   5. Undirritun gerðarinnar um veitingu þjónustu og útgáfu upprunavottorðs vöru á almennu formi.

Ef við lítum á þetta skírteini í samhengi við mat, þá inniheldur skjalapakkinn:

   1. Lögbókandi skjöl um lögbann fyrir fyrirtæki sem gerir samning við CCI og sækir um skírteini.
   2. Viðskiptaskjöl milli viðtakanda skírteinisins og þess sem kaupir vöruna.
   3. Skjöl til kaupa á vörum milli fyrirtækis þíns og framleiðanda.
   4. Skjöl fyrir fyrirtækið sem framleiddi vörurnar. (Lýsing fyrirtækisins, listi yfir búnað, réttindi að húsnæðinu osfrv.)
   5. Upplýsingar um fullunna vöru. (Leyfa skjöl, tæknilegar leiðbeiningar, tæknilegar aðstæður, bréf um vörur frá framleiðanda þar sem fram koma dagsetningar þróunar, birgðasamningur og sendingarbréf um öll innihaldsefni sem varan var gerð úr og svo framvegis.)
   6. Upplýsingar um samsetningu og merki vöru.
   7. Skjöl til vöruflutninga. Öll afrit verða að vera vottuð með viðeigandi hætti.

Ef aðilinn gengur undir einn samning og þú ert með einn seljanda, einn framleiðanda, einn innflytjanda og útflytjanda, þá er eitt vottorð gert.

Vottorð er gert fyrir hverja vöruflokk.

Áreiðanleiki útgefins upprunarvottorðs á yfirráðasvæði Rússlands, þú getur athugað með því að smella á hnappinn Athugaðu vottorð í gagnagrunni

 

Við erum alltaf reiðubúin til að gefa út upprunarvottorð á almennu forminu innan 1-2 daga.
Senda fyrirspurn