МЕНЮ

Tollskoðun

 1. Tollaskoðun er form tolleftirlits sem tollayfirvöld framkvæma eftir að vörum er sleppt með því að nota aðrar staðfestar TC EAEU form tolleftirlits og ráðstafanir til að tryggja framkvæmd tolleftirlits sem tollalög kveða á um EAEU, til að sannreyna að einstaklingar uppfylli alþjóðlega sáttmála og athafnir á sviði tollaeftirlits og (eða) löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 2. Tollskoðun felst í því að bera saman upplýsingarnar sem lýst er yfir í tollskýrslunni og (eða) í skjölunum sem lögð eru fyrir tollayfirvöld og (eða) aðrar upplýsingar sem eru lagðar fyrir tollayfirvöld eða mótteknar af þeim í samræmi við tollalög EAEU eða löggjöf aðildarríkjanna, með skjölum og (eða) bókhalds- og skýrslugögnum, með reikningum og öðrum upplýsingum sem fengnar eru í samræmi við málsmeðferðina sem sett er með tollalögum EAEU eða löggjöf aðildarríkjanna.
 3. Tollskoðun er hægt að beita við tolleftirlit í samræmi við 8. mgr. 310. gr. Tollalaga Evrópubandalagsins, svo og í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 5. mgr. 397. gr. Og 6. mgr. 430. gr. EAEU.
 4. Tollskoðun fer fram af tollayfirvöldum í aðildarríkinu þar sem eftirlitsaðilinn er stofnaður, skráður og (eða) hefur fasta búsetu.
 5. Endurskoðaðir einstaklingar eru taldir eftirfarandi einstaklingar:
  1. lýsandi;
  2. flutningsaðili;
  3. einstaklingur sem annast tímabundna geymslu á vörum á stöðum sem eru ekki tímabundin geymsla;
  4. einstaklingur sem stundar starfsemi á sviði tollgæslu;
  5. sá sem hefur vald yfir vörunum eftir að þeim var sleppt;
  6. viðurkenndur rekstraraðili;
  7. einstaklingur sem tók beint eða óbeint þátt í viðskiptum með vörur sem falla undir tollferlið;
  8. einstaklingur sem hefur upplýsingar um sem benda til þess að í vörslu hans og (eða) notkun séu (voru) vörur sem brjóta í bága við alþjóðlega sáttmála og athafnir á sviði tollreglugerðar, löggjöf aðildarríkjanna, þar með talið vörur sem ólöglega eru fluttar um tollamörk sambandsins.
 6. Þegar tolleftirlit er framkvæmt geta tollayfirvöld athugað:
  1. staðreynd að setja vörur undir tollferli;
  2. nákvæmni upplýsinganna sem lýst er yfir í tollskýrslu og (eða) í skjölunum sem staðfesta upplýsingarnar sem lýst er yfir í tollskýrslunni;
  3. samræmi við takmarkanir á notkun og (eða) förgun með skilyrtum vörum;
  4. frammistöðu einstaklinga sem stunda starfsemi á sviði tolla, þær skyldur sem kveðið er á um í þessari kóða fyrir hverja tegund starfsemi á tollsviði;
  5. samræmi lögaðila sem sækir um skráningu viðurkenndra rekstraraðila, skilyrði fyrir skráningu í slíka skrá, svo og að viðurkenndur rekstraraðili uppfylli skilyrðin fyrir skráningu viðurkenndra rekstraraðila og uppfyllingu annarra kvaðir sem kveðið er á um í þessum kóða;
  6. að farið sé að skilyrðum fyrir notkun vöru í samræmi við tollaðferðirnar sem kveðið er á um í þessum kóða;
  7. samræmi við aðrar kröfur sem settar eru með alþjóðlegum sáttmálum og gerðum á sviði tollaeftirlits og (eða) löggjöf aðildarríkjanna.
 7. Tollskoðun getur verið innanhúss eða á staðnum.
 8. Til að taka þátt í tollskoðuninni geta embættismenn annarra ríkisstofnana aðildarríkjanna verið með í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna.
 9. Þegar komið er á fót við tollskoðun merki um stjórnunarbrot eða glæpi tollayfirvöld grípa til ráðstafana í samræmi við lög aðildarríkjanna.
 10. Málsmeðferð við samþykkt tollayfirvalda á grundvelli niðurstaðna tollskoðunar er sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

 

Tollávísun Cameral

 1. Tollaskoðun á vegum fer fram með því að rannsaka og greina upplýsingarnar í tollskýrslum og (eða) verslun, flutningi (flutningi) og öðrum gögnum sem skoðaður einstaklingur leggur fram við tollrekstur og (eða) að beiðni tollayfirvalda, skjöl og upplýsingar um ríkisstofnanir ríkja - meðlimi, svo og önnur skjöl og upplýsingar sem tollayfirvöld hafa aðgengilegar og varðandi þann sem skoðaður er.
 2.  Tolleftirlit með myndavél fer fram af tollayfirvöldum á staðnum hjá tollayfirvöldum án þess að heimsækja eftirlitsaðilann, svo og án þess að gefa út ákvörðun (fyrirmæli) tollyfirvalda um að framkvæma tolleftirlit með myndavél.
 3. Tolleftirlit með kammerum fer fram án takmarkana á tíðni háttsemi þeirra.
 4. Niðurstöður skrifstofutollúttektar eru formfestar í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 5. Byggt á niðurstöðum tollskoðunar í myndatöku, þar með talið ef skjöl og (eða) upplýsingar eru ekki lagðar fram að beiðni tollyfirvalda innan tilskilins frests, má skipa tollskoðun á staðnum.

Hætta við tollskoðun

 1. Tolleftirlit fer fram við tolleftirlitið með heimsókn á stað / staði lögaðilans, stað (ir) starfsemi einstakra frumkvöðla og (eða) stað / staði raunverulega framkvæmd slíkra aðila á starfsemi (hér á eftir í þessum kafla - hlutir eftirlitsaðila).
 2. Útgöngutollávísunum er skipt í eftirfarandi gerðir:
  1. áætlað brottfarartolleftirlit;
  2. óáætluð tollskoðun á staðnum;
  3. gegn óáætlaðri útgöngutollávísun.
 3. Löggjöf aðildarríkjanna getur sett fleiri gerðir af tollskoðunum á staðnum, forsendum, skilmálum og eiginleikum málsmeðferðar við framkvæmd slíkrar skoðunar.
 4. Löggjöf aðildarríkjanna getur kveðið á um að tollskoðun á staðnum í formi áætlaðrar tolleftirlits á staðnum sé ekki beitt.
 5. Yfirtollatollávísun er skipuð af yfirmanni (yfirmanni) tollastofnunarinnar, sem er ákveðin í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð, af staðgengli forstöðumanns (staðgengilsstjóra) tollstofu sem hann hefur heimild fyrir eða af fólki sem kemur í staðinn fyrir þá með því að taka ákvörðun (gefa út pöntun) um að framkvæma útgöngutollpróf.
 6. Ákvörðunin (pöntunin) um að framkvæma tollskoðun á staðnum verður að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
  1. dagsetning og skráningarnúmer þessarar ákvörðunar (lyfseðill);
  2. gerð tollskoðunar á staðnum;
  3. nafn tollayfirvalda sem annast tollskoðun á staðnum;
  4. grundvöllur fyrir skipun tollskoðunar á staðnum - tilvísun í áætlun (áætlun) um skoðun eða á þeim grundvelli sem kveðið er á um í 16. mgr. þessarar greinar;
  5. nafn (eftirnafn, fornafn og fornafn (ef einhver er)) þess sem verið er að athuga, staðsetningar hans (dvalarstaður) og (eða) staður raunverulegrar starfsemi, auðkenni hans og (eða) skráning tölur;
  6. eftirnöfn, eiginnöfn, fornafn (ef einhver er) og staða tollvarða sem annast tollskoðun á staðnum;
  7. eftirnöfn, eiginnöfn, ættarorð (ef einhver er) og embættismenn embættismanna sem taka þátt í tolleftirliti á staðnum;
  8. viðfangsefni tollskoðunar á staðnum í samræmi við 6. mgr. 331. gr. í tollalögum EAEU;
  9. aðrar upplýsingar sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna um tollaeftirlit.
 7. Form ákvörðunar (fyrirskipunar) um að framkvæma tollskoðun á staðnum er sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 8. Ef nauðsynlegt er að breyta (bæta við) upplýsingum sem tilgreindar eru í 5.-9. mgr. 6. mgr. Þessarar greinar, áður en tolleftirlitinu á staðnum er lokið, getur ákvörðun (pöntun) um að framkvæma tollskoðun á staðnum verið breytt (bætt við) í samræmi við málsmeðferð sem sett er í löggjöf aðildarríkjanna um tollaeftirlit.
 9. Heimilt er að skipa brottfararútgáfu á grundvelli niðurstaðna tolleftirlits á öðru formi, svo og á grundvelli niðurstaðna í eftirliti með myndatöku.
 10. Skipulögð tollskoðun á staðnum fer fram á grundvelli skoðunaráætlana sem tollyfirvöld hafa þróað.
  Tolleftirlit á staðnum í tengslum við sama eftirlitsaðila fer fram hjá tollayfirvöldum ekki meira en einu sinni á ári.
  Tolleftirlit á staðnum í tengslum við viðurkennda rekstraraðila fer fram af tollayfirvöldum ekki meira en einu sinni á 1 ára fresti.
 11.  Val einstaklinga fyrir hverja áætlað brottfarartolleftirlit fer fram með því að nota upplýsingar fengnar frá eftirfarandi heimildum:
  1. niðurstöður tolleftirlits fyrir og eftir losun vöru;
  2. upplýsingaauðlindir tolla;
  3. niðurstöður fyrri tolleftirlits;
  4. bankar, lánastofnanir (banka og fjármál) sem eru utan banka og samtök sem stunda ákveðnar tegundir bankastarfsemi aðildarríkjanna;
  5. tollum og (eða) öðrum ríkisstofnunum aðildarríkjanna;
  6. fjölmiðlar;
  7. aðrar upplýsingar.
 12. Áður en áætlað tolleftirlit á staðnum hefst tollyfirvöld senda eftirlitsaðila tilkynningu um áætlaða tollskoðun á staðnum með skráðum pósti með kvittun fyrir móttöku eða senda slíka tilkynningu á annan hátt sem gerir kleift að staðfesta staðreynd móttöku hennar.
 13. Skil póstsendingar með merki sem gefur til kynna að bréfið hafi ekki verið afhent viðtakanda vegna fjarveru skoðaðs manns á sínum stað er ekki grundvöllur fyrir því að aflýsa áætlaðri tollskoðun á staðnum.
 14. Hægt er að hefja áætlað brottfarartolleftirlit ekki fyrr en 15 almanaksdögum frá því að tilkynnt var um áætlaða brottfarartolleftirlit hjá skoðaða manninum, eða frá þeim degi sem póstsending berst tollgæslu með merki sem bréfið hefur ekki verið afhent viðtakanda.
 15. Óskipulögð tollskoðun á staðnum fer fram án takmarkana á tíðni slíkra skoðana.
 16. Ástæður fyrir skipun á ótímabundnu tolleftirliti á staðnum geta verið:
  1. gögn sem aflað er vegna greiningar á upplýsingum sem eru í upplýsingaauðlindum tollayfirvalda og annarra ríkisstofnana aðildarríkjanna og benda til hugsanlegs brots á alþjóðlegum sáttmálum og athöfnum á sviði tollverndar og (eða) löggjöf aðildarríkin;
  2. upplýsingar sem benda til hugsanlegs brots á alþjóðlegum sáttmálum og athöfnum á sviði tollverndar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna;
  3. umsókn einstaklings um skráningu í skrá yfir leyfilega rekstraraðila;
  4. afhendingu viðurkennds rekstraraðila fyrir tollayfirvöld upplýsingar um breytingar á upplýsingum sem það lýsir yfir þegar þær eru skráðar í skrá yfir leyfilega rekstraraðila um eignina, efnahagsstjórn, rekstrarstjórnun eða leigu á aðstöðu, húsnæði (hlutar húsnæðis ) og (eða) opin svæði (hlutar opin svæða) sem ætluð eru til tímabundinnar geymslu vöru;
  5. þörfina á að framkvæma gegn óáætlaða brottfarartollskoðun í samræmi við 17. mgr. þessarar greinar;
  6. áfrýjun (beiðni) frá lögbæru yfirvaldi ríkis sem er ekki aðili að sambandinu um að framkvæma skoðun á þeim sem framkvæmdi viðskipti sem tengjast vöruflutningum yfir tollamörk sambandsins við erlenda aðila;
  7. fræðsla (beiðni) forrannsóknarstofnana (sakamálastofnana) aðildarríkjanna um efni sannprófunar glæpaskýrslunnar eða um upphaflegt sakamál;
  8. fyrirmæli frá tollayfirvöldum í einu aðildarríki, sem eru veitt tollayfirvöldum annars aðildarríkis, um að framkvæma tollskoðun á staðnum hjá einstaklingi sem er stofnaður og (eða) skráður í samræmi við löggjöf aðildarríkisins, tollayfirvalda þar af var leiðbeint á þeim forsendum sem kveðið er á um í 1. og 3. eða 3. mgr. 373. gr. XNUMX. gr.
  9. aðrar forsendur sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 17. Ef nauðsynlegt er að staðfesta nákvæmni upplýsinga sem skoðaður einstaklingur hefur veitt getur tollstjórnin framkvæmt móttöku ótímabundna brottfarartolleftirlit hjá einstaklingum sem eru búnir til og (eða) skráðir í samræmi við löggjöf aðildarríkisins, tollayfirvalda í sem framkvæmir tollútgáfu brottfarar og tengist skoðaða manninum vegna viðskipta (aðgerða) með vörur.
 18. Dagsetning upphafs tolleftirlits á staðnum er afhendingardagur eftirlitsaðila ákvörðunar (pöntunar) um að framkvæma tollskoðun á staðnum og ef slík ákvörðun (pöntun) um framkvæmd á staðnum tollskoðun er tilkynnt skoðunaraðilanum á annan hátt, dagsetningin ákveðin í samræmi við löggjöf ríkismanna.
 19. Synjun eftirlitsaðila um að fá ákvörðun (pöntun) um að framkvæma tollskoðun á staðnum er ekki grundvöllur fyrir því að fella niður tollskoðun á staðnum.
  Í þessu tilfelli, upphafsdagur tollskoðunar á staðnum, er dagsetningin þegar ákvörðun (pöntun) um framkvæmd tolleftirlits á staðnum var gerð skrá yfir synjun á að fá þessa ákvörðun (pöntun) .
 20. Áður en tollskoðun á staðnum hefst á aðstöðu hins skoðaða aðila er embættismönnum tollayfirvalda skylt að framvísa þjónustuskírteinum fyrir yfirmann hins skoðaða, mann sem kemur í stað höfuðsins eða fulltrúa skoðuð manneskja.
 21. Á tímabilinu við tollskoðun á staðnum hefur eftirlitsaðili ekki rétt til að gera breytingar (viðbætur) á skoðuðum gögnum sem tengjast starfsemi hans.
 22. Tíminn til að framkvæma tollskoðun á staðnum ætti ekki að vera lengri en 2 mánuðir. Þetta tímabil felur ekki í sér tímabilið frá því að afhentur var skoðunaraðilanum kröfu um að leggja fram skjöl og (eða) upplýsingar og dagsetningu móttöku slíkra skjala og (eða) upplýsinga.
 23. Heimilt er að framlengja tímabil til að framkvæma tollskoðun á staðnum um 1 mánuð með ákvörðun tollayfirvalda sem annast slíka skoðun.
 24. Ef nauðsynlegt er að framkvæma ótímabundið tollskoðun á staðnum, framkvæma tollrannsókn, senda beiðnir til lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna eða ríkja sem ekki eru aðilar að sambandinu, endurheimta af þeim sem skoðaður er skjölin sem nauðsynleg eru til að framkvæma tolleftirlit á staðnum, leggja fram viðbótarskjöl sem tengjast tímabilinu sem skoðað er, hafa áhrif á niðurstöður byggðar á niðurstöðum tolleftirlits á staðnum, svo og í öðrum tilvikum sem sett eru með löggjöf aðildarríkjanna, á staðnum Heimilt er að stöðva tolleftirlit með ákvörðun yfirmanns (yfirmanns) tollyfirvalda sem annast tolleftirlitið, viðurkennds aðstoðarforstjóra hans (aðstoðarforstjóra) í tollstofunni eða einstaklinga í stað þeirra.
  Tímabundin frestun tollskoðunar á staðnum má ekki vera lengri en 9 mánuðir nema lengri frestur sé ákveðinn með löggjöf aðildarríkjanna.
  Málsmeðferð við stöðvun tollskoðunar á staðnum er sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
  Tímabil stöðvunar tolleftirlits á staðnum á þeim forsendum sem kveðið er á um í þessari ákvæði, svo og þeim forsendum sem lagasetning aðildarríkjanna kveður á um, er ekki meðtalin á tímabilinu við tollskoðun á staðnum.
 25. Ákvörðunin (lyfseðill) um að framkvæma tolleftirlit á staðnum skal fela í sér viðeigandi færslur um lengingu tolltímabilseftirlits á staðnum, svo og um stöðvun háttsemi þess, sem eftirlitsaðilanum er tilkynnt um.
 26. Niðurstöður tollskoðunar á staðnum eru formlegar með því að útbúa tollskjal, en form þess er komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð, með þeim hætti sem slík löggjöf kveður á um.
 27. Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerðir getur sett málsmeðferð til að kynna hinum skoðuðu aðilum bráðabirgðaniðurstöðum tolleftirlits á staðnum og leggja fram andmæli við þá, ef einhver er.
 28. Í tollskjali sem samið var við niðurstöður tollskoðunar á staðnum eru eftirfarandi upplýsingar tilgreindar:
  1. stað og dagsetning samsetningar þessa skjals;
  2. skráningarnúmer þessa skjals;
  3. nafn tollayfirvalda sem framkvæmdi tollskoðun á staðnum;
  4. grundvöllur fyrir skipun tollskoðunar á staðnum - tilvísun í áætlun (áætlun) um skoðun eða á þeim forsendum sem kveðið er á um í 16. mgr. þessarar greinar;
  5. dagsetning og númer ákvörðunar (pöntunar) um að framkvæma tollskoðun á staðnum;
  6. gerð tollskoðunar á staðnum;
  7. nafn (eftirnafn, fornafn og fornafn (ef einhver er)) þess sem verið er að athuga, staðsetningar hans (dvalarstaður) og (eða) staður raunverulegrar starfsemi, auðkenni hans og (eða) skráning tölur;
  8. eftirnöfn, eiginnöfn, fornafn (ef einhver er) og staða tollvarða sem framkvæmdu tollskoðun á staðnum;
  9. eftirnöfn, eiginnöfn, ættarorð (ef einhver er) og staða embættismanna sem taka þátt í tolleftirliti á vettvangi;
  10. dagsetningar upphafs og loka tolleftirlits á staðnum og ef stöðvun og (eða) lenging tímans vegna tollskoðunar á staðnum er einnig bent á tímabil slíkrar stöðvunar og (eða) framlengingar;
  11. gerðir staðfestra skjala;
  12. upplýsingar um form tolleftirlits, aðrar aðgerðir sem gerðar eru við tollskoðun á staðnum;
  13. lýsing á staðreyndum sem leiddu í ljós sem benda til brota á alþjóðlegum sáttmálum og athöfnum á sviði tollverndar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna, sem gefur til kynna ákvæði alþjóðlegra sáttmála og gerðir á sviði tolla og (eða) löggjöf aðildarríkjanna, sem kröfur þeirra hafa verið brotnar á, eða upplýsingar um skort á slíku;
  14. niðurstöður byggðar á niðurstöðum tollskoðunar á staðnum;
  15. aðrar upplýsingar sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna um tollaeftirlit.
 29. Dagsetning loka tolleftirlits á staðnum er dagsetning tollskjals sem samin var við niðurstöður tolleftirlits á staðnum.
 30. Útgöngutollaskoðun fer ekki fram gagnvart einstaklingum, að undanskildum einstökum frumkvöðlum sem eru skráðir í samræmi við lög aðildarríkjanna.

 

Aðgangur embættismanna tollgæslu og annarra ríkisstofnana að hlut hins skoðaða aðila til að framkvæma tollskoðun á staðnum

 1. Eftirlitsaðilanum er skylt að veita þessum embættismönnum og embættismönnum annarra ríkisstofnana sem taka þátt í þátttöku í embættinu við embættismenn tollayfirvalda ákvörðun um að framkvæma tollskoðun og þjónustuskírteini á staðnum. tollskoðun á staðnum til aðstöðu hins skoðaða aðila til að framkvæma tollskoðun á staðnum.
  Aðgangur embættismanna tollayfirvalda og embættismanna annarra ríkisstofnana, sem taka þátt í tollskoðuninni, er heimil vistarverur skoðaðrar manneskju ef leyfi aðildarríkjanna kveða á um það.
 2. Ef löggjöf aðildarríkis kveður á um sérstaka málsmeðferð fyrir aðgang að einstökum hlutum, fer slíkur aðgangur fram með þeim hætti sem löggjöf þess aðildarríkis kveður á um.
 3. Eftirlitsaðilinn hefur rétt til að neita embættismönnum tollayfirvalda og embættismönnum annarra ríkisaðila sem taka þátt í tolleftirliti á staðnum í aðgangi að hlut hins skoðaða í eftirfarandi tilvikum:
  1. þessir embættismenn lögðu ekki fram ákvörðun (fyrirskipun) um að framkvæma tollskoðun á staðnum og (eða) þjónustuskírteini;
  2. þessir embættismenn eru ekki tilgreindir í ákvörðuninni (skipuninni) um að framkvæma tollskoðun á staðnum;
  3. þessir embættismenn hafa ekki sérstakt leyfi til að fá aðgang að aðstöðu endurskoðanda, ef slíkt leyfi er krafist í samræmi við lög aðildarríkjanna.
 4. Komi til óréttmætrar synjunar eftirlitsaðila um að veita embættismönnum tollayfirvalda aðgang að tollskoðun á staðnum og embættismönnum annarra ríkisaðila aðildarríkjanna sem taka þátt í framkvæmd tolleftirlits á staðnum, viðeigandi athöfn (bókun) er samin á aðstöðu hins skoðaða aðila í samræmi við löggjöf aðildarríkis.
  Komi til óréttmætrar synjunar hins skoðaða um að veita tollverði sem annast tollskoðun á staðnum og embættismenn annarra ríkisstofnana aðildarríkjanna sem koma að tolleftirliti á staðnum hafa þeir rétt til að fara inn þennan hlut með því að bæla mótstöðu og (eða) með opnun læstra húsnæðis í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna

 

Réttindi og skyldur embættismanna tollayfirvalda við tollskoðun

 1. Við tollskoðun hafa tollverðir rétt til:
  1. krefjast og fá auglýsingu frá endurskoðaðri aðila, flutningsgögn (flutning), bókhalds- og skýrsluskjöl, svo og aðrar upplýsingar, þ.mt á rafrænum miðlum, sem tengjast vörunni sem er skoðuð, þar með talið upplýsingar um frekari viðskipti hins skoðaða aðila í tengslum við þessar vörur;
  2. krefjast þess að endurskoðaður aðili leggi fram skýrslur í samræmi við 18. grein tollalaga EAEU;
  3. krefjast þess af einstaklingum í tengslum við skoðunarmanninn á viðskiptum (aðgerðum) með vörur sem tollskoðun fer fram fyrir, að leggja fram afrit af skjölum og öðrum upplýsingum um viðskipti og uppgjör sem framkvæmd eru með skoðaða manninum eða við þriðja aðila sem tengjast viðskiptum (rekstur) með slíkum vörum;
  4. krefjast af bönkum, lánastofnunum (lána- og fjármála) utan banka og samtökum sem stunda ákveðnar tegundir bankastarfsemi, aðildarríkjum og fá frá þeim skjöl og upplýsingar um framboð og fjölda bankareikninga samtaka og einstakra frumkvöðla aðildarríkjanna , svo og skjöl og upplýsingar um fjármagnsflutninga á reikningum samtaka og einstakra frumkvöðla, nauðsynlegar fyrir tollskoðun, þar með talið þau sem innihalda bankaleynd í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna;
  5. að óska ​​eftir því við ríkisstofnanir aðildarríkjanna og fá frá þeim þau gögn og upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma tollskoðun, þar með talið þau sem innihalda viðskipta-, banka-, skatta- og önnur leyndarmál sem varin eru með lögum í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna;
  6. senda fyrirspurnir til samtaka, ríkis og annarra stofnana (samtaka) aðildarríkjanna og annarra aðila sambandsins í tengslum við tollskoðun;
  7. að skipa tollpróf;
  8. framkvæma aðrar aðgerðir sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna.
 2. Við tollskoðun á staðnum hafa tollverðir einnig rétt til:
  1. að krefjast þess frá hinum skoðuðu að framvísað sé vörum sem tollskoðun fer fram fyrir;
  2. að framkvæma skrá, með þeim hætti sem lögin í aðildarríkjunum mæla fyrir um, eða krefjast birgðavöru;
  3. fá aðgang að aðstöðu eftirlitsaðila að fenginni tollayfirvöldum ákvörðun (fyrirskipun) um að framkvæma tollskoðun og þjónustuskírteini á staðnum;
  4. taka sýni og (eða) sýnishorn af vörum;
  5. að leggja hald á skjöl eða afrit þeirra af skoðaða manninum með því að semja um krampa;
  6. að leggja hald á vörur eða leggja hald á þær í samræmi við málsmeðferðina sem sett er í löggjöf aðildarríkjanna, meðan tolleftirlit á staðnum stendur til að koma í veg fyrir aðgerðir sem miða að því að fjarlægja vörurnar sem tolleftirlitið á staðnum er framkvæmt, eða fargað þessum vörum á annan hátt;
  7. að innsigla húsnæði, vöruhús, skjalasafn og aðra staði (geymslu) skjala og vara sem tollskoðun á staðnum fer fram fyrir;
  8. krefjast þess að fulltrúar skoðunaraðila leggi fram persónuskilríki og (eða) skjöl sem staðfesta heimild;
  9. að fá aðgang, innan marka hæfni þeirra, að gagnagrunnum og gagnabönkum upplýsingakerfa endurskoðaðrar einingar;
  10. að krefjast og taka við frá skoðaða manninum, innan ramma mála sem á að sannreyna, nauðsynleg skjöl (afrit þeirra), aðrar upplýsingar, þar á meðal á rafrænu formi, um starfsemi hans og eignir. Ef slík skjöl (afrit þeirra), í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna, ættu ekki að vera á staðnum þar sem tollskoðun er á staðnum, ákveður tollvörðurinn nægjanlegan frest til að leggja fram, en ekki færri en 3 vinnustaðir daga;
  11. nota tæknilegar aðferðir (þar með talið búnað fyrir hljóð- og myndbandsupptöku, ljósmyndun), svo og hugbúnaðarvörur sem eru hannaðar til að vinna úr upplýsingum sem skoðaður einstaklingur veitir á rafrænu formi;
  12. framkvæma aðrar aðgerðir sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna.
 3. Við tollskoðun er tollvörðum skylt að:
  1. að gæta réttinda og lögmætra hagsmuna eftirlitsaðila, til að koma í veg fyrir skaða á skoðaða manninum með ólögmætum ákvörðunum og aðgerðum (aðgerðarleysi);
  2. nota upplýsingarnar sem fengust við tollskoðun í samræmi við 356. gr.
  3. að tryggja öryggi skjala sem berast og samin við tollskoðun, birta ekki innihald þeirra án samþykkis eftirlitsaðila, að undanskildum tilvikum sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna;
  4. fara eftir opinberu siðferði;
  5. upplýsa eftirlitsaðila um réttindi sín og skyldur við tollskoðun, skipun tollrannsóknar, sýnatöku og (eða) sýnishorn af vörum, svo og um réttindi og skyldur tollvarða við tollskoðun;
  6. ekki að brjóta gegn settum rekstrarháttum skoðunaraðilans á meðan tollskoðun er á staðnum;
  7. veita, að beiðni endurskoðaðs aðila, nauðsynlegar upplýsingar um ákvæði tollalaga Evrópusambandsins og löggjöf aðildarríkjanna varðandi málsmeðferð við gerð tollúttektar;
  8. kynna fyrir fulltrúa hins skoðaða aðila meðan á tolleftirlitinu stendur, ákvörðun um að framkvæma tolleftirlitið á staðnum og þjónustuskírteini þeirra;
  9. annast önnur störf sem lög aðildarríkjanna kveða á um.

 

Réttindi og skyldur skoðunaraðila við tollskoðun

 1. Við tollskoðun hefur eftirlitsmaður rétt á:
  1. að óska ​​eftir því við tollayfirvöld og fá frá þeim upplýsingar um ákvæði þessara reglna og löggjöf aðildarríkjanna varðandi málsmeðferð við tollskoðun;
  2. leggja fram öll skjöl og upplýsingar til ráðstöfunar sem staðfesta að farið sé að alþjóðlegum sáttmálum og athöfnum á sviði tolla og (eða) löggjöf aðildarríkjanna;
  3. að áfrýja ákvörðunum og aðgerðum (aðgerðarleysi) tollayfirvalda með þeim hætti sem lög aðildarríkjanna kveða á um;
  4. krefjast þess af tollvörðum sem annast tollskoðun á staðnum að framvísa ákvörðun (pöntun) um að framkvæma tolleftirlit og þjónustuskírteini á staðnum;
  5. vera viðstaddur tollskoðun á staðnum og veita skýringar á málefnum sem tengjast efni tolleftirlits á staðnum;
  6. njóta annarra réttinda sem lög aðildarríkjanna kveða á um.
 2. 2. Eftirlitsaðilanum við tollskoðun er skylt að:
  1. kynna vöruna sem tollútgáfa við brottför fer fram fyrir, ef unnt er, framvísa slíkum vörum;
  2. leggja fram, að beiðni tollayfirvalda, skjöl og upplýsingar á pappír og, ef nauðsyn krefur, einnig á öðrum miðli, innan tilskilins tíma;
  3. tryggja tollaðilum sem fara með tollskoðun á staðnum óhindrað og aðgang að aðstöðu hins skoðaða aðila og veita þeim vinnustað;
  4. ef skjölin sem krafist er vegna tollskoðunar eru unnin á öðru tungumáli en ríkismáli aðildarríkisins, sem tollayfirvöld annast tollskoðun, - leggja fyrir tollverði sem annast tollskoðunina þýðing á umræddum gögnum;
  5. að ákvarða hring einstaklinga sem bera ábyrgð á afhendingu skjala og upplýsinga til tollgæslumanna sem annast tollskoðun, eigi síðar en 2 almanaksdögum frá því að ákvörðun (fyrirskipun) var lögð fram um að framkvæma tollskoðun á staðnum;
  6. tryggja birgðatöku við tollskoðun á staðnum;
  7. tryggja möguleika á sýnatöku og (eða) sýni af vörum ef tollverðir sem annast tollskoðun á staðnum taka ákvörðun um skipun tollrannsóknar;
  8. gefa, að beiðni tollgæslumanna sem annast tollskoðun á staðnum, skriflegar og munnlegar skýringar á starfsemi hins skoðaða, auk þess að leggja fram vottorð og útreikninga;
  9. annast önnur störf sem lög aðildarríkjanna kveða á um.

Framlagning skjala og upplýsinga sem krafist er við tollskoðun

 1. Ríkisstofnanir aðildarríkjanna leggja fram, að beiðni tollayfirvalda, þau skjöl og upplýsingar sem þeir hafa um skráningu stofnana og einstakra frumkvöðla, greiðslu og útreikning skatta, gögn og (eða) bókhalds- og skýrsluskjöl, eins og svo og önnur skjöl og upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma tollskoðanir, þar með talið þau sem innihalda viðskipta-, banka-, skatta- og önnur leyndarmál sem varin eru með lögum, í samræmi við kröfur löggjafar aðildarríkjanna um vernd ríkis, viðskipta, banka, skatta og önnur leyndarmál sem varin eru með lögum.
 2. Bankar, lánastofnanir (banka og fjármál) sem eru utan banka og stofnanir sem stunda ákveðnar tegundir bankastarfsemi, leggja aðildarríkin fram, að beiðni tollayfirvalda, skjöl og upplýsingar um framboð og fjölda bankareikninga samtaka og einstaklinga frumkvöðla aðildarríkjanna, svo og nauðsynleg til tollafgreiðslu.
 3. Einstaklingum í tengslum við skoðunarmanninn vegna viðskipta (aðgerða) með vörur sem tollskoðun fer fram fyrir er skylt að leggja fram afrit af skjölum og öðrum upplýsingum um viðskipti og uppgjör sem fara fram með tollstjóra að beiðni tollayfirvalda. skoðaður einstaklingur eða með þriðja aðila sem tengjast viðskiptum (rekstri) með slíkar vörur sem krafist er við tollskoðun.