МЕНЮ

Sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum, hófst fyrir losun vöru

 1. Ef framlagningu tollskýrslu fylgdi ekki framlagningu skjala sem staðfesta upplýsingarnar sem fram koma í tollskýrslunni hefur tollyfirvöld rétt til að krefja framteljanda að því er varðar sannreyndar upplýsingar um skjölin, sem upplýsingar um þau koma fram í skv. tollskýrslunni.
 2. Skjölin sem óskað er eftir í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar verður að leggja fram af framteljandi eigi síðar en 4 klukkustundum áður en fresturinn sem tilgreindur er í 3. mgr. 119. gr. TC EAEU.
 3. Ef skjöl sem óskað er eftir í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar eru ekki lögð fram af framteljandi, neitar tollyfirvöld að losa vörurnar í samræmi við 125. gr. EAEU.
 4. Tollyfirvöld hafa rétt til að óska ​​eftir viðskiptagögnum, bókhaldsgögnum, Upprunaskírteini og (eða) önnur skjöl og (eða) upplýsingar, þ.mt skriflegar skýringar, sem nauðsynlegar eru til að staðfesta nákvæmni og heilleika sannreyndu upplýsinganna sem lýst er yfir í tollskýrslunni og (eða) upplýsinga sem eru í öðrum skjölum, í eftirfarandi tilvikum:
  1. skjöl sem lögð eru fram við innlagningu tollskýrslu eða lögð fram í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar innihalda ekki nauðsynlegar upplýsingar eða staðfesta ekki uppgefnar upplýsingar á réttan hátt;
  2. tollyfirvaldið leiddi í ljós merki um að ekki væri farið að ákvæðum tollalaga EAEU og annarra alþjóðlegra sáttmála og gerða á sviði tollareglugerðar og (eða) löggjafar aðildarríkjanna, þar með talið ónákvæmni upplýsinganna í slík skjöl.
 5. Beiðni um skjöl og (eða) upplýsingar frá framtalanda í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar verður að vera rökstudd og skal innihalda lista yfir merki sem gefa til kynna að upplýsingarnar sem gefnar eru upp í tollskýrslunni og (eða) upplýsingarnar í öðrum skjölum séu tilhlýðilegar. ekki staðfestur eða gæti verið ónákvæmur, listi yfir umbeðin skjöl og (eða) upplýsingar, svo og frestir til að leggja fram slík skjöl og (eða) upplýsingar.
  Listi yfir umbeðin skjöl og (eða) upplýsingar er ákvarðaður af embættismanni tollayfirvalda á grundvelli upplýsinganna sem verið er að sannreyna, að teknu tilliti til skilmála viðskipta með vörur, eiginleika vörunnar, tilgang þeirra, auk annarra aðstæðna. .
 6. Þegar óskað er eftir skjölum og (eða) upplýsingum í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar til að staðfesta upplýsingar sem hafa áhrif á fjárhæð tolla, skatta, sérstakra, undirboðs-, jöfnunartolla, upplýsir tollyfirvöld framteljanda um möguleikann á að gera losun vara í samræmi við 121. gr. tollalaga EAEU. Í því tilviki sendir tollyfirvöld framteljanda útreikning á fjárhæð tryggingar fyrir efndum skyldu til að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboðs-, jöfnunartolla, nema í þeim tilvikum sem ákveðin eru í samræmi við 121. gr. tollalaga EAEU, þegar trygginga er krafist fyrir greiðslu tolla, skatta, sérstakra, undirboða, enga jöfnunartolla.
  Eyðublað til að reikna út fjárhæð tryggingar fyrir efndum skyldu til greiðslu tolla, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla, uppbygging og snið slíks útreiknings í formi rafræns skjals og aðferð við útfyllingu þær út eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni.
 7. Skjölin og (eða) upplýsingarnar sem óskað er eftir í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar eða útskýringar á ástæðum þess að ekki er hægt að leggja fram slík skjöl og (eða) upplýsingar og (eða) eru fjarverandi, skal framtalandi leggja fram:
  1. eigi síðar en 4 klukkustundum fyrir lok þess tímabils sem tilgreint er í 3. mgr. 119. gr. tollalaga EAEU, ef beiðni um skjöl og (eða) upplýsingar tengist sannprófun á upplýsingum sem er að finna í tollskýrslu og skjölum. lögð fram þegar tollskýrslan er lögð fram;
  2. eigi síðar en 2 klukkustundum fyrir lok tímabilsins sem tilgreint er í 3. mgr. 119. gr. tollalaga EAEU - ef beiðni um skjöl og (eða) upplýsingar tengist sannprófun á upplýsingum sem er að finna í tollskýrslu og skjölum. lagðar fram í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar og sannreyndar upplýsingar hafa ekki áhrif á fjárhæð tolla, skatta, sérstakra, undirboðs-, jöfnunartolla;
  3. eigi síðar en 1 virkum degi fyrir lok þess frests sem tollyfirvöld hafa ákveðið við að framlengja losunardag vöru í samræmi við 4.-6. mgr. 119. gr. tollalaga EAEU, - ef beiðni um skjöl og ( eða) upplýsingar tengjast sannprófun upplýsinga sem er að finna í tollskýrslu og skjölum sem lögð eru fram í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar og sannreyndar upplýsingar hafa áhrif á fjárhæð tolla, skatta, sérstakra, undirboðs-, jöfnunartolla.
 8. Ef skjöl og (eða) upplýsingar sem óskað er eftir í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar, þ.mt skriflegar skýringar, eða skýringar á ástæðum þess að ekki er hægt að leggja fram slík skjöl og (eða) upplýsingar og (eða) eru fjarverandi, eru ekki settar fram í skilmála sem settir eru í 7. mgr. þessarar greinar og skilyrðið sem kveðið er á um í 121. gr. tollalaga EAEU er ekki uppfyllt, neitar tollyfirvöld að losa vörur í samræmi við 125. grein tollalaga EAEU.
 9. Skjölin og (eða) upplýsingarnar, sem óskað er eftir í samræmi við 1. og 4. mgr. þessarar greinar, verða að leggja fram af þeim sem óskað er eftir, í einu setti (samtímis) fyrir hverja beiðni.
  Samhliða skjölum og (eða) upplýsingum sem tollyfirvöld fara fram á, geta aðilar sem óskað er eftir þeim lagt fram önnur skjöl og (eða) upplýsingar til að staðfesta nákvæmni og heilleika upplýsinganna sem gefnar eru upp í tollskýrslunni og (eða) upplýsingar sem eru í öðrum skjölum.
 10. Að loknu tolleftirliti, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum fyrir losun vöru ef skjöl og (eða) upplýsingar lagðar fram í samræmi við þessa grein eða útskýringu á ástæðum þess að slík skjöl og (eða) upplýsingar er ekki hægt að leggja fram og (eða) eru ekki til staðar, eða niðurstöður tolleftirlits í öðru formi og (eða) tollskoðunar á vörum og (eða) skjölum sem framkvæmdar eru sem hluti af slíkri endurskoðun staðfesta nákvæmni og (eða) heilleika upplýsingar sem verið er að athuga, losar tollyfirvöld vörurnar í samræmi við 118. gr. TC EAEU.
 11. Að loknu tolleftirliti, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum fyrir losun vöru ef skjöl og (eða) upplýsingar lagðar fram í samræmi við þessa grein eða útskýringu á ástæðum þess að slík skjöl og (eða) upplýsingar er ekki hægt að leggja fram og (eða) eru ekki til staðar, eða niðurstöður tolleftirlits í öðru formi og (eða) tollskoðun á vörum og (eða) skjölum sem framkvæmd eru sem hluti af slíkri endurskoðun staðfesta ekki nákvæmni og (eða) heilleika. af þeim upplýsingum sem verið er að athuga og (eða) útiloka ekki tilefni til að framkvæma endurskoðun tolla, önnur skjöl og (eða) upplýsingar, sendir tollyfirvöld, á grundvelli þeirra upplýsinga sem hún hefur yfir að ráða, beiðni um breytingu (viðbót) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni, áður en vörur eru losaðar í samræmi við 112. gr. tollalaga EAEU.
 12. Ef ekki er hægt að ganga frá sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum innan þess tímaramma fyrir losun vara sem settur er í 119. gr. tollalaga EAEU, þar með talið vegna vanrækslu á að leggja fram skjöl og (eða) upplýsingar innan tímaramma sem settur er í 7. mgr. þessarar greinar, upplýsir tollyfirvöld framtalanda um möguleikann á að losa vörur í samræmi við 121. gr. tollalaga EAEU.
 13. Þegar vörur eru losaðar í samræmi við 121. grein tollalaga EAEU, er sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum lokið eftir að vöru hefur verið losað í samræmi við 14.-18. mgr. þessarar greinar.
 14. Skjöl og (eða) upplýsingar sem tollyfirvöld fara fram á og ekki eru lögð fram innan þess frests sem tilgreindur er í 7. mgr. þessarar greinar til að ljúka sannprófun á tollamálum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum getur framtalandi lagt fram eftir að vöru hefur verið sleppt. innan 60 almanaksdaga frá skráningardegi tollskýrslu, nema í því tilviki sem kveðið er á um í 2. mgr. 314. gr. tollalaga EAEU.
  Sannprófun á tollamálum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum er lokið af tollyfirvöldum eigi síðar en 30 almanaksdagum frá því að umbeðin skjöl og (eða) upplýsingar eru lögð fram og ef slík skjöl og (eða) upplýsingar eru ekki lagðar fram. innan þess frests sem mælt er fyrir um í fyrstu málsgrein þessarar málsgreinar - frá þeim degi sem slíkt tímabil rennur út.
 15. Ef skjölin og (eða) upplýsingarnar sem settar eru fram í samræmi við þessa grein eða útskýringar á ástæðum þess að ekki er hægt að leggja fram slík skjöl og (eða) upplýsingar og (eða) eru fjarverandi, útiloka ekki ástæðuna til að athuga tolla, önnur skjöl og (eða) eða) upplýsingar, hefur tollyfirvöld, áður en fresturinn sem settur er samkvæmt annarri málsgrein 14. greinar þessarar greinar, rétt til að óska ​​eftir viðbótarskjölum og (eða) upplýsingum, þ.mt skriflegum skýringum, sem nauðsynlegar eru til að staðfesta áreiðanleika og tæmni sannreyndu upplýsinganna sem tilgreindar eru í tollskýrslunni og (eða) upplýsingarnar í öðrum skjölum.
  Slík viðbótarskjöl og (eða) upplýsingar, þ.mt skriflegar skýringar, verða að leggja fram eigi síðar en 10 almanaksdagum frá skráningardegi tollyfirvalda beiðninnar.
 16. Þegar send er beiðni um framlagningu viðbótarskjala og (eða) upplýsinga, þ.mt skriflegar skýringar, skal frestað fresturinn sem tilgreindur er í 14. mgr. XNUMX. liðar þessarar greinar frá skráningardegi tollyfirvalda slíkrar beiðni og hefja hana aftur. frá þeim degi sem tollyfirvöld fá viðbótarskjöl og (eða) upplýsingar, þar á meðal skriflegar skýringar, og ef ekki er hægt að veita þær - frá þeim degi þegar fresturinn til að leggja fram rennur út.
 17. Að loknu tolleftirliti, önnur skjöl og (eða) upplýsingar ef skjöl og (eða) upplýsingar lagðar fram í samræmi við þessa grein eða útskýringu á ástæðum þess að ekki er hægt að leggja fram slík skjöl og (eða) upplýsingar og (eða) eða) eru fjarverandi, eða niðurstöður tolleftirlits í öðru formi og (eða) tollskoðunar á vörum og (eða) skjölum sem gerðar eru sem hluti af slíkri endurskoðun staðfesta ekki að farið sé að ákvæðum tollalaga EAEU, öðrum alþjóðlegum sáttmálum og gerðum á sviði tollareglugerðar og tollalöggjafar aðildarríkjanna, þar með talið áreiðanleika og (eða) heilleika upplýsinganna sem verið er að athuga, og (eða) útrýma ekki forsendum tollaeftirlits, annarra skjala og (eða) eða) upplýsingar, tekur tollyfirvöld, á grundvelli þeirra upplýsinga sem það hefur yfir að ráða, ákvörðun um breytingar (viðbætur) á þeim upplýsingum sem tilgreindar eru í tollskýrslu, í samræmi við 112. gr. tollalaga EAEU.
 18. Að lokinni sannprófun á tollgæslu, önnur skjöl og (eða) upplýsingar ef skjölin og (eða) upplýsingarnar sem tollyfirvöld fara fram á í samræmi við 4. og 15. mgr. þessarar greinar, eða útskýringu á ástæðum þess skjöl og (eða) upplýsingar eru ekki má leggja fram og (eða) fjarverandi, ekki lögð fram innan þeirra tímamarka sem sett eru í þessari grein, tekur tollyfirvöld, á grundvelli þeirra upplýsinga sem það hefur yfir að ráða, ákvörðun um breytingar (viðbætur) til upplýsinganna sem tilgreindar eru í tollskýrslunni, í samræmi við 112. gr. tollalaga EAEU.
 19. Að lokinni sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum ef skjöl og (eða) upplýsingar lagðar fram í samræmi við þessa grein, niðurstöður tolleftirlits í öðru formi og (eða) tollskoðun á vörum og (eða) eða) skjöl sem framkvæmd eru innan ramma slíkrar endurskoðunar, staðfesta nákvæmni og (eða) heilleika upplýsinganna sem verið er að kanna, tollyfirvöld upplýsa framtalanda um lok tollskoðunar, annarra skjala og (eða) upplýsinga. og um möguleikann á að skila (jöfnun) til að tryggja uppfyllingu á skyldu til að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboðs-, jöfnunartolla sem kveðið er á um í samræmi við 1. mgr. 121. gr. tollalaga EAEU.
 20. Skil (jöfnun) tryggingar fyrir efndum skyldu til greiðslu tolla, skatta, sérstakra undirboða, jöfnunartolla fer fram í samræmi við 7. mgr. 63. gr., 10. kafla og 76. gr. tollalaga. EAEU.