Lögaðilar

Tollheimild fyrir lögaðila

Hvernig er komu og brottför vöru, tímabundna vörugeymslu og tollflutning á vörum?

Flutningsaðilanum er skylt að tilkynna tollayfirvöldum um komu vöru til tollsvæðis evrópska efnahagssambandsins með því að leggja fram skjöl og upplýsingar sem kveðið er á um í 89. grein tollalaga EAEU, allt eftir tegund flutninga, sem ...

Flytjandi verður að tilkynna tollyfirvöldum um komu vöru til tollsvæðis Efnahagsbandalags Evrópu með því að leggja fram skjöl og upplýsingar sem kveðið er á um í X. gr. TC EAEU, háð því hvaða tegund flutninga er notaður til að flytja (flytja) vörurnar, eða með því að leggja fram skjal sem inniheldur upplýsingar um skráningarnúmer bráðabirgðagagna sem fram koma í formi rafræns skjals, innan þess tímabils sem komið er á fót með 88 gr. tollalaga. EAEU.

Löggjöf Efnahagsbandalags Evrasíu um tolla hefur staðfest skyldu til að veita tollyfirvöldum bráðabirgðatölum upplýsingar um vörur sem fluttar eru inn á tollasvæði Efnahagsbandalags Evrópu með vegum, flugi og járnbrautum.

Bráðabirgðaupplýsingar má skila sjálfstætt í gegnum „Persónulegur frásögn erlendra atvinnuþátttakenda“Eða nýttu þér það hjálp fyrirtækisins.

Upphaflegar upplýsingar þjónað við tollyfirvöld ríkisins - aðili að Efnahagsbandalaginu í Evasíu, á því yfirráðasvæði þar sem innflutningur vöru er staðsettur, eigi síðar en 2 klukkustundum fyrir komu vöru og farartækja að eftirlitsstöð

Eftir að öllum viðskiptum með vörur á komustað, sem komið er á fót með tollalöggjöf Efnahagsbandalagsins í Evrópu, er heimilt að setja slíkar vörur undir valda tollmeðferð.

Ef vörur eru settar undir tollmeðferð um tollflutning, eru yfirlýsing um málsmeðferðina afhent tollyfirvöldum á rafrænu formi flutningsyfirlýsingin og skjölin þar um. Það er einnig heimilt að leggja fram flutningsyfirlýsingu á pappírsformi í tilvikum sem ákvörðuð eru samkvæmt lögum Efnahagsbandalagsins í Evrópu og löggjöf Rússlands.

Síðan í 2017 í mars hefur verið mögulegt að beita bráðabirgðayfirlýsingu um flutningsferlið þar til vörur koma á eftirlitsstöðvar yfir landamæri Rússlands.

Þegar vöru er sleppt í samræmi við tollferlið við tollflutning setur brottfararyfirvald dagsetningu tollflutninga, afhendingarstað og í sumum tilvikum flutningsleiðina.

Eftir að hafa komið á tilnefndan afhendingarstað (tollaeftirlitssvæði) til að ljúka tollferlinu við tollflutning kynnir flutningsaðilinn Tollstofa ákvörðunarstaðar flutningsyfirlýsing og skjöl til hennar:

- að því er varðar vörur sem eru fluttar á vegum, - innan 3 klukkustunda frá komu þeirra á afhendingarstað, og ef vörur koma utan vinnutíma tollyfirvalda - innan 3 klukkustunda frá því að starfi tollyfirvalda hófst;

- að því er varðar vörur sem fluttar eru með vatns-, loft- eða járnbrautaflutningum, - á þeim tíma sem komið var á fót með tækniferli (áætlun) hafnarinnar, flugvallarins eða járnbrautarstöðvarinnar við millilandaflutninga, eða á öðru tímabili sem komið var á fót með lögum Rússlands um tollareglugerð.

Eftir skráningu tollyfirvalda á umrædd skjöl:

 1. tollyfirvald ákvörðunarstaðar lýkur flutningsferlinu eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en 4 vinnustundir tollstjórans frá því augnabliki sem skráning er lögð á framlagningu flutningsskýrslunnar og skjöl til hennar.
 2. lýsandi (flutningafyrirtæki) skuldbindur sig tollareksturtengt staðsetningu vöru í tímabundinni geymslu eða þeirra tollskýrslu:
 •  að því er varðar vörur sem fluttar eru á vegum, eigi síðar en 8 vinnustundir tollayfirvalda eftir skráningu skjalagerðar hjá tollyfirvöldum ákvörðunarstað;
 • að því er varðar vörur sem fluttar eru með flutningum á vatni, flugvélum eða járnbrautum, á þeim tíma sem komið var á fót með tækniferlinu (áætlun) hafnar, flugvalla eða járnbrautarstöðva meðan á millilandaflutningum stendur, eða á öðru tímabili sem komið var á fót með lögum Rússlands um tollareglugerð.

Ef yfirlýsandi tekst ekki að framkvæma þær aðgerðir sem nefndar eru hér að framan er flutningsaðilum skylt, eigi síðar en 1 vinnudagsins eftir skráningardag skráningar hjá tollyfirvöldum, að framkvæma tollaðgerðir til að setja afhentar vörur fyrir tímabundna geymslu.

Varningur sem umræddum aðgerðum var ekki lokið innan tilskilins frests eru í haldi tollyfirvalda.

Sérstöðu varðandi beitingu tollmeðferðar við tollflutning er stjórnað af ákvæðum alríkislaga Rússlands 29.07.2017 nr. 311-ФЗ „Um tollareglugerð í Rússlandi“, sem gilda að hluta til ekki í andstöðu við tollareglur Efasíu Efnahagsbandalagsins.

Við komu vöru framkvæmir flutningsaðili eða annar aðili, sem um getur í 83. Gr. EAEU CC, tollaðgerðir sem tengjast staðsetningu vöru til tímabundinnar geymslu innan þess tímabils sem komið er á fót með 88. Gr. EAEU CC.

Vörurnar eru ekki settar til tímabundinnar geymslu:

 • 6. Gr. Tollalaga EAEU, sem tilgreindir eru í 88, málsgrein;
 • sett undir eina af tollmeðferðunum sem kveðið er á um í undirliðum 2 - 5 í lið 5 í 88 grein EAEU CC;
 • að því er bráðabirgðatollskýrsla hefur verið framkvæmd.
 • Vörurnar eru ekki settar til tímabundinnar geymslu:
 • að því er bráðabirgðatollskýrsla hefur verið framkvæmd;
 • EAEU vörur komu til tollsvæðis Efnahagsbandalagsins í Evrasíu (hér eftir nefndar EAEU) og EAEU CC hlutirnir sem tilgreindir eru í 4 málsgrein greinarinnar erlendar vörursett undir tollmeðferð tollflutninga til flutninga (flutninga) um yfirráðasvæði ríkis sem ekki er aðili að EAEU;
 • alþjóðlegur póstur;
 • flutt út frá tollsvæði Flugöryggisstofnunar Evrópu, að því er tollmeðferð tollflutninga hefur verið lokið á brottfararstað;
 • afhent á tollstjórnunarsvæði stofnað í mannvirkjum, húsnæði (hluta húsnæðis) og (eða) á opnum svæðum (hlutum opinna svæða) viðurkennds atvinnufyrirtækis með skírteini af annarri eða þriðju gerð, að lokinni tollmeðferð við tollflutning. Ef innan þriggja klukkustunda frá því að tollferli er lokið við tollflutninga flytjandinn (eða annað áhugasamur) framkvæmdi ekki tollaðgerðir við tollskýrslu vöru, ætti að setja vörurnar í tímabundna geymslu.

Tímabundin geymsla vöru er 4 mánuðir. Ekki er kveðið á um lengingu á tilteknu tímabili af EAEU TC.

Var þetta gagnlegt?
0

Hvernig get ég breytt vöruyfirlýsingunni?

Það er mögulegt að breyta vöruskýrslunni fyrir og eftir að vörurnar eru gefnar út. Rang villa í yfirlýsingu fyrir vörur um upplýsingar um samninga, flutningsgögn, flutningsskjöl, vegabréfsnúmer, nafn eða ...

Það er mögulegt að breyta yfirlýsingunni um vörur áður en þær eru gefnar út og eftir að þær hafa verið losaðar.

Röng vísbending í vöruyfirlýsingunni um upplýsingar um samninga, flutningaskjöl, skjöl, vegabréfsnúmer viðskipta, nafn eða landsnúmer, brottfararstað, ákvörðunarstað og aðrar upplýsingar gerir kleift, með vissum skilyrðum, að breyta vöruyfirlýsingunni.

Áður en þær eru gefnar út má breyta eða bæta við upplýsingarnar sem fram koma í tollskýrslunni með leyfi tollyfirvalda að rökstuddri, skriflegri beiðni frá yfirlýsingunni, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

 • ef breytingar og viðbætur hafa ekki áhrif á ákvörðun um losun vara og hafa ekki í för með sér nauðsyn á að breyta upplýsingum sem hafa áhrif á ákvörðun tollgreiðslna, að undanskildum tilvikum um leiðréttingu á tollverði vöru og samræmi við bönn og takmarkanir;
 • hafi tollyfirvöld ekki fengið tilkynningu um stað og tíma tollaeftirlitsins við móttöku áfrýjanda yfirlýsanda og (eða) ekki ákveðið að framkvæma annars konar tolleftirlit í tengslum við vörurnar.

Sérstaklega er mælt fyrir um að breyting og viðbót við upplýsingarnar sem fram koma í skráða tollskýrslu geti ekki haft í för með sér yfirlýsingu um upplýsingar um aðrar vörur en þær sem eru í samsetningu, tæknilýsingu, gæðum og tilgangi frá þeim vörum sem tilgreindar voru í skráða tollskýrslu.

Málsmeðferð við að gera breytingar og (eða) viðbætur við upplýsingarnar sem tilgreindar eru í vöruyfirlýsingunni er ákvarðað með ákvörðun stjórnar tollabandalags 10.12.2013 nr. 289 „Um breytingar og (eða) viðbót við upplýsingarnar sem tilgreindar eru í vöruyfirlýsingunni og ógildir nokkrar ákvarðanir Framkvæmdastjórn tollabandalagsins og stjórn efnahagsnefndar Evrasíu. “

Var þetta gagnlegt?
2

Hver getur verið yfirlýsandi um vörur?

Það er mögulegt að framkvæma tollskýrslu vöru bæði af yfirlýsingunni sjálfri og af tollfulltrúanum fyrir hans hönd. Yfirlýsingar geta verið: 1. Persóna aðildarríkis evrópska efnahagssambandsins: að vera aðili að viðskiptunum ...

Það er mögulegt að framkvæma tollskýrslu vöru bæði af yfirlýsanda og tollfulltrúa fyrir hans hönd.

Yfirlýsendur geta verið:

1. Einstaklingur ríkisins - meðlimur í Efasíska efnahagssambandinu:

 • að vera aðili að viðskiptum við erlenda aðila, á grundvelli þess sem vörur eru fluttar yfir tollamörk EAEU;
 • fyrir hönd og (eða) fyrir hönd viðskiptanna;
 • hafa rétt til að eiga, nota og (eða) ráðstafa vörum - ef vörurnar eru færðar yfir tollamörk Flugöryggisstofnunar Evrópu ekki innan ramma viðskipta, þar sem einn aðilanna er erlendur einstaklingur;
 • að vera aðili að viðskiptum sem gerðir hafa verið við erlenda aðila eða meðlim í aðildarríki að því er varðar erlendar vörur sem staðsettar eru á tollsvæði Flugöryggisstofnunar Evrópu;
 • vera framsögumaður - að beitingu tollmeðferðar við tollflutning;

2. Erlendur einstaklingur:

 • að vera stofnun sem hefur fulltrúaskrifstofu eða útibú, stofnað og (eða) skráð á yfirráðasvæði aðildarríkis með föstum hætti, þegar aðeins er sótt um tollmeðferð varðandi vörur sem fluttar eru fyrir eigin þarfir slíkrar fulltrúaskrifstofu eða útibús;
 • að vera eigandi vörunnar ef vörurnar eru fluttar yfir tollamörk Flugmálastofnunar Evrópu ekki innan ramma viðskipta milli erlendra aðila og meðlima í aðildarríki;
 • hafa rétt til að eiga og nota vörur ef vörur eru fluttar yfir tollamörk EAEU ekki innan ramma viðskipta milli erlends aðila og aðila í aðildarríki - að beitingu tollmeðferðar tollvörugeymslu, tollmeðferð tímabundins innflutnings (töku), tollmeðferðar við endurútflutning, sérstaka tollmeðferð ;
 • sendifulltrúa, ræðisskrifstofur, fulltrúar ríkja hjá alþjóðastofnunum, alþjóðastofnunum eða fulltrúum þeirra, öðrum samtökum eða fulltrúum þeirra sem staðsett eru á tollsvæði EAEU;
 • flutningsaðili, þar með talinn tollflutningsaðili - að beitingu tollmeðferðar við tollflutning;
 • útlendingur sem hefur fengið, í samræmi við alþjóðlegt samkomulag aðildarríkis við þriðja aðila, skjal sem kveðið er á um í slíkum alþjóðasamningi sem veitir slíkum manni rétt til að flytja vörur staðsettar á tollasvæði EAEU frá tollasvæði sambandsins - við yfirlýsingu um tollmeðferð tollvörugeymslu, tollferli Re-útflutningur, útflutningur tolla málsmeðferð.
Var þetta gagnlegt?
1

Hvaða tegundir af tollskýrslum og yfirlýsingum eru til?

Tollalög EAEU kveða á um tvö form yfirlýsingar - rafrænt og skriflegt. Tegundir tollskýrslu: yfirlýsing um vörur; flutningsyfirlýsing; tollyfirlýsing farþega; ökutækjayfirlýsing Eyðublöð og aðferð til að fylla út yfirlýsinguna ...

EAEU TC kveður á um 2 yfirlýsingareyðublöð - rafræn og skrifleg.

Tegundir tollskýrslu:

 1. vöru yfirlýsing;
 2. flutningsyfirlýsing;
 3. farþega tollskýrslu;
 4. ökutækjayfirlýsing

Eyðublöð og málsmeðferð til að fylla út vöruyfirlýsingu eru ákvörðuð með ákvörðun tollabandalagsnefndar 20.05.2010 nr. 257. Með fyrirvara um ákveðin skilyrði er mögulegt að nota flutninga (flutninga), viðskipta og (eða) önnur skjöl sem yfirlýsingu fyrir vörur með einfölduðu formi í formi skriflegrar umsóknar eða vörulista (ákvörðun Tollamannanefndar 20.05.2010 nr. 263).

Fyrir hraðsendingar er heimilt að leggja fram einfaldað umsóknareyðublað, og að því er varðar aðrar vörur sem metnar eru ekki meira en 1000 evrur í jafnvirði - yfirlýsing í handahófskenndu skriflegu formi. Kynning á vörulistanum er leyfð, til dæmis í tengslum við vörur sem ætlaðar eru til íþróttaviðburða og æfinga, tónleika, keppni, hátíðir, trúar, menningar og annarra svipaðra viðburða, sýningar á sýningum, Kaupstefnum, svo og til að halda og fjalla um opinbera og aðra viðburði í fjölmiðlum fjöldamiðlar og þeir sem lýst er samkvæmt tollmeðferð um tímabundinn innflutning (inntöku) eða tímabundinn útflutning í allt að eitt ár, ef kveðið er á um fullt skilyrt skilmál fyrir slíkar vörur undanþágu á greiðslu tolla og skatta.

Var þetta gagnlegt?
1

Hvaða aðferðir til að staðfesta að tæknilegar reglugerðir séu uppfylltar eru veittar af tollyfirvöldum?

Tollayfirvöld tryggja að farið sé að bönnum og takmörkunum á vörum sem fluttar eru inn af Evrasíska efnahagssambandinu (hér eftir nefnd EAEU og löggjöf Rússlands) sem komið er á fót í samræmi við alþjóðasamninga ...

Tollayfirvöld tryggja samræmi við bann og takmarkanir á vörum, sem fluttar eru inn til Rússlands, stofnað í samræmi við alþjóðasamninga aðildarríkja Efnahagsbandalagsins í Evrasíu (hér eftir kallað EAEU og löggjöf Rússlands), og einnig stuðla að framkvæmd aðgerða til að vernda mannlíf og heilsu og hagsmuni neytenda á vörum, flutt inn til Rússlands.

29 greinar alríkislög 27.12.2002 nr. 184-ФЗ „Á tæknilegri reglugerð“ skilgreinir skilyrði fyrir innflutningi á yfirráðasvæði Rússlands af vörum sem eru skylt skylt staðfestingu á samræmi.

Við uppgötvun vara sem koma í umferð án skjals um mat (staðfestingu) á samræmi, gera tollyfirvöld í hverju aðildarríki EAEU ráðstafanir til að koma í veg fyrir losun þessara vara í umferð.

Listi yfir skjöl og upplýsingar sem nauðsynlegar eru til tollskýrslu vöru og til að gefa þær út, svo og tímasetningu framlagningar, eru settar fram með tollalögum Efnahagsbandalags Evrópu (EAEU TC).

Innflutningur vara (vara) sem er skylt skylt mati (staðfesting) á samræmi er framkvæmt í samræmi við reglugerð um málsmeðferð við innflutning afurða (vöru) til tollsvæðis tollabandalagsins, þar sem lögboðnar kröfur eru settar innan tollabandalagsins, samþykktar með ákvörðun stjórnar Evrasíska efnahagsnefndar 25 DECEMBER 2012 nr. 294.

EAEU TC inniheldur reglur sem kveða á um möguleika fyrir þátttakanda í erlendri atvinnustarfsemi þegar hann leggur fram tollaðgerðir til að leggja fram upplýsingar um leyfi til að staðfesta að farið sé að bönnum og takmörkunum.

Í 109. Grein EAEU TC er kveðið á um rétt yfirlýsanda til að leggja fram, áður en framlagning yfirlýsinga er gefin eða eftir að hafa verið gefin yfirlýsingu fyrir vöru áður en varan er sleppt, skjöl sem staðfesta upplýsingar um uppruna vöru, samræmi við bönn og takmarkanir ef upplýsingar um slík skjöl og (eða) upplýsingar frá þeim geta ekki verið móttekin af tollyfirvöldum í samræmi við 2 málsgrein 80 greinar EAEU CC og einnig má setja málsmeðferð við framlagningu þessara skjala. Þessi aðferð var samþykkt með fyrirskipun fjármálaráðuneytis Rússlands Ráðuneyti fjármálaráðuneytisins í Rússlandi nr. 06.03.2018н frá 40 "Um ákvörðun málsmeðferðar fyrir yfirlýsanda um að leggja fram skjöl áður en vöruskylda er lögð fram eða áður en vörur eru gefnar út til skjala sem staðfesta uppruna vöru, samræmi við bönn og takmarkanir."

Í þessu tilfelli er ekki heimilt að afhenda tollyfirvöldum skjöl og (eða) upplýsingar sem nauðsynlegar eru til tollyfirvalda þegar þeim er lokið, ef tollyfirvöld geta fengið upplýsingar um slík skjöl eða upplýsingar frá þeim eða aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að tollyfirvöld geti framkvæmt tollaaðgerðir frá upplýsingakerfum beint af tollyfirvöldum, sem og frá upplýsingakerfum annarra alríkisstjórna innan ramma upplýsingamiðlunar (80. gr. EAEU TC „skjals“ þú eða upplýsingar nauðsynlegar vegna tollstarfsemi “).

Til þess að upplýsa þátttakendur um erlenda atvinnustarfsemi um möguleika tollyfirvalda að afla upplýsinga um skjöl sem nauðsynleg eru vegna tollaaðgerða, og (eða) upplýsingar úr slíkum skjölum, og (eða) aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að tollyfirvöld geti framkvæmt tollaaðgerðir, frá upplýsingakerfi tollyfirvalda , auk þess að flýta fyrir frammistöðu tollaaðgerða af þátttakendum FEA og til að hámarka framkvæmd tollyfirvalda við tolleftirlit var upplýsingaþjónustan „Leyfi“ þróuð af APS „Persónulegum reikningi“ (hér eftir nefndur „Persónulegur reikningur“).

Reikningurinn minn býður upp á tvo skráningarvalkosti:

 • auðveldur aðgangur með innskráningu og lykilorði (dæmigert hlutverk - að skoða þjónustu Persónulegs reiknings);
 • fullur aðgangur með aukinni hæfilegri rafrænni undirskrift yfirlýsanda (hlutverk notandans er hæfileikinn til að biðja um upplýsingar um leyfisskjal í sambands framkvæmdastjórninni með því að nota kerfið til samvinnu á milli stofnana og síðari staðsetningu slíks skjals í rafrænu skjalasafni yfirlýsandans).

Upplýsingar frá persónulegum reikningi eru notaðir af yfirlýsingunni eingöngu á frjálsum grundvelli og er notkun þeirra ekki ástæða til að neita að skrá tollskýrslu og gefa út vörur.

Var þetta gagnlegt?
0

Á hvaða tíma og hvernig er losun vara framkvæmd?

Tollayfirvöld verða að ljúka vöruflutningi eigi síðar en einum virkum degi eftir skráningardegi tollskýrslunnar. D Fyrir vörur sem ekki eru lagðar á útflutningstolla ...

Losun vara verður að vera lokið af tollyfirvöldum eigi síðar en einum virkum degi eftir skráningardag tollskýrslunnar.

D

Fyrir vörur sem ekki eru háðir útflutningstollum, sem settir eru samkvæmt tollmeðferð við útflutning, og vörur sem eru lagðar undir tollmeðferð tímabundins útflutnings, en listinn sem ákvarðaður er af framkvæmdastjórn tollabandalagsins (stjórn Efnahagsbandalagsins í Evrasíu), er frelsunartíminn styttur í fjórar klukkustundir frá skráningardegi yfirlýsingar um vörur.

Ástæðurnar fyrir útgáfunni eru:

 1. er tollyfirvöldum afhent leyfi, skírteini, leyfi og (eða) önnur skjöl sem nauðsynleg eru til að gefa út vörur í samræmi við tollalög EAEU og (eða) aðra alþjóðasamninga aðildarríkja tollabandalagsins nema í samræmi við löggjöf aðildarríkja tollabandalagsins Heimilt er að skila sambandsgögnum eftir að vöru hefur verið sleppt;
 2. einstaklingarnir hafa uppfyllt nauðsynlegar kröfur og skilyrði til að setja vörur undir valda tollmeðferð í samræmi við tollareglur EAEU,
 3. tollar hafa verið greiddir af vörum, skatta eða veitt öryggi fyrir greiðslu þeirra í samræmi við EAEU TC.

Losun vara fer fram af embættismanni tollgæslunnar með því að setja merki í yfirlýsinguna fyrir vöruna (stimpill „Sleppa er leyfilegur“).

Með rafrænu yfirlýsingareyðublaði er sjálfkrafa hægt að framkvæma losun á vörum sem þátttakendur hafa lagt fram í erlendri atvinnustarfsemi með litla áhættu, þ.e.a.s. án þátttöku tollstjóra. Þar að auki er sjálfvirk losun vara aðeins möguleg miðað við sjálfkrafa skráðar yfirlýsingar um vörur.

Sé ekki fullnægt skilyrðum fyrir losun vara skal tollyfirvöld neita að sleppa vörunni eigi síðar en þeim degi sem gildistími frestunar á vörum lýkur. Synjun um útgáfu er einungis gerð út af tollgæslunni.

Tollyfirvaldið semur synjun um útgáfu með þeim hætti sem ákvarðað er með ákvörðun Tollasambandsnefndar 20.05.2010 nr. 262.

Var þetta gagnlegt?
1

Hvað þarftu að flytja inn brönugrös í Vladivostok?

Orchid - Phalaenopsis, uppáhalds hitabeltisblóm margra. Karl Blume, hollenskur grasafræðingur sem fyrst uppgötvaði brönugrös í lok XNUMX. aldar, nefndi þá phalaenopsis. Phalaenopsis úr grísku - svipað og fiðrildi. Brönugrös ...

Innflutningur brönugrös til VladivostokOrchid - phalaenopsis, suðrænt blóm sem er elskað af mörgum. Karl Blume, hollenski grasafræðingurinn sem uppgötvaði fyrst brönugrös í lok 18. aldar, kallaði þá phalaenopsis. Grísk phalaenopsis - svipað fiðrildi. Úr fjarlægð líkjast brönugrös mjög skærum fiðrildum, sem eru staðsettir á þunnum greinum plöntunnar. Í náttúrunni vaxa phalaenopsis brönugrös á Filippseyjum, Ástralíu og Suðaustur-Asíu. 

Brönugrös eru stundum kölluð sníkjudýr, en í raun er það ekki svo. Í náttúrunni lifa brönugrös á trjástofni, en þau nota tré aðeins sem stoð og sníkja ekki við þau. Rætur phalaenopsis eru grænar vegna þess að þær taka þátt í ljóstillífun.

Það eru mörg hundruð afbrigði af phalaenopsis, hér eru nokkur þeirra: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Pleasant Phalaenopsis, Cleopatra, Golden, Legato og margir aðrir.

Í Rússlandi eru strangar reglur um innflutning á plöntum erlendis frá. Landamæraeftirlitið vegna sóttkvíar plantna hefur það hlutverk að koma í veg fyrir að hættulegir meindýr og plöntusjúkdómar komist inn á yfirráðasvæði Rússlands sem gætu skaðað landbúnað. Það eru til nokkrar stjórnskipanir sem stjórna starfsemi eftirlitsins,„Um opinbera þjónustu vegna sóttkvía plantna í Rússlandi“ 1992 ársins„Reglur til verndar yfirráðasvæði Rússlands gegn sóttkví, plöntusjúkdómum og illgresi“ 1996 ársins, og einnig eru fjöldi alþjóðlegra samninga (undirritaðir meðal annars af Rússlandi) - aðilar að alþjóðasamningnum um sóttkví og vernd plantna (IPPC).

Starfsmenn plöntuheilbrigðiseftirlits borgar Vladivostok stjórna innflutningi plantna mjög stranglega, vegna þess að afleiðingar sem jafnvel ein brot á sóttvarnarviðmiðum geta leitt til eru mjög alvarlegar. Gefa þarf út plöntuheilbrigðisvottorð, alþjóðlegan staðal (phyto) fyrir plöntu án þess að mistakast. Það er gefið út af hollustuhætti við sóttvarnareftirlit í landinu þar sem verksmiðjan var keypt. Hafa ber í huga að skírteinið gildir aðeins 15 daga frá skráningardegi.

Til að staðfesta upprunaland þarftu upprunavottorð. Nöfn plöntanna í fylgiskjölunum verða að vera rituð á latínu. Áunnnar plöntur mega ekki vera í jarðveginum (innflutningur lands til Rússlands er stranglega bannaður), en í sérstöku undirlagi. (ef plöntan er ekki skorin)

Þegar kominn er hópur af brönugrös á tollsvæði Rússlands, verður þú að hafa samband við plöntuheilbrigði og fá merki um að hafa stjórn á. Til þess er aðferð við sýnatöku og sýnatöku framkvæmd. (Sýnataka er skylt fyrir plöntur!).

Eftir valið eru sýnin send til VNIIKR til að fá álit. Þessa aðferð verður að gera fyrir hverja vöruflokk. Ef þú ætlar að flytja brönugrös inn á tollsvæði Rússlands, þá er betra að hafa samráð við okkur um þetta mál fyrirfram þar sem öll plöntu sem er skorin niður eða með rótarkerfi er talin viðkvæm vara og þú þarft að raða henni eins fljótt og auðið er til að henda ekki fjárfestingum þínum í ruslakörfuna seinna.

  Aðstoð við tollafgreiðslu blómainnflutnings

Var þetta gagnlegt?
1

Hvaða málsmeðferð er nauðsynleg til að staðfesta að farið sé að kröfum löggjafar Rússlands á sviði hernaðartækninnar samvinnu í undirbúningi tollskýrslu og framkvæmd hennar?

1. Að úthluta vörum (vörum) til vöru sem bönn og takmarkanir hafa verið settar á í samræmi við 24. grein alríkislaga frá 18.07.1999 nr. 183-FZ „Um útflutningseftirlit“, auðkenning stjórnaðra vara ...

1. Úthlutun afurða (vöru) til vara sem eru stofnuð bönn og takmarkanir

Í samræmi við 24 gr. Alríkislög 18.07.1999 nr. 183-ФЗ „Um útflutningseftirlit“ auðkenni stjórnaðar vörur og tækni, svo og framkvæmd nauðsynlegra aðgerða sem tengjast því að fá leyfi fyrir erlendum efnahagsaðgerðum með stýrðri vöru og tækni eða leyfi til útflutnings frá Rússlandi án leyfis, er á ábyrgð rússneska þátttakandans í erlendri atvinnustarfsemi.

Upplýsingar um lista (lista) yfir vörur og tækni sem eru undir útflutningseftirliti, þ.mt hernaðarafurðir, er að finna á heimasíðu alríkisþjónustunnar í Rússlandi í hlutanum „Vefsvæði fyrir FEA þátttakendur“ undir fyrirsögnum: „Bannanir og takmarkanir / Útflutningseftirlit og her-tæknilega samvinnu/ Auðkenning á vörum til útflutningseftirlits, þ.mt hernaðarafurðir “;

„Útflutningsstuðningur / vörur undir útflutningseftirlit, þ.m.t. hernaðarafurðir/ Listar yfir stýrðar vörur “eða á opinber vefsíða alríkisþjónustunnar um hernaðartækni(hluti „Ályktanir um flokkun hernaðarafurða“ (hernaðarafurðir)

Í samræmi við alríkislög 19.07.1998 nr. 114-ФЗ „Um hernaðartæknilegt samstarf Rússlands við erlend ríki“ er innflutningur og (eða) útflutningur á vörum framkvæmdur á grundvelli leyfa sem gefin eru út í samræmi við reglugerð um leyfisveitingafyrirtæki fyrir innflutning og útflutning á vörum í Rússlandi hernaðarlegum tilgangi samþykktur með tilskipun forseta rússneska sambandsríkisins 10.09.2005 nr. 1062 „Málefni her-tæknilegs samstarfs Rússlands við erlend ríki“.

Flokkun hergagnaafurða, sem fluttar eru inn og fluttar út samkvæmt leyfum, gefnar út af alríkisþjónustunni fyrir hernaðartæknilegt samstarf (viðauki nr. 3 við umrædda reglugerð).

Ályktanir um flokkun eða óeignun afurða sem ætlaðar eru til innflutnings til Rússlands og útflutnings frá Rússlandi til hernaðarafurða skulu gefnar út af alríkisþjónustunni fyrir her-tæknilegt samstarf á þann hátt sem komið var á með skipun alríkisþjónustunnar fyrir herflutninga Rússlands í mars 13 2015 nr. 20-od (skráð af dómsmálaráðuneytinu í Rússlandi 21.04.2015, kt. 36967).

Þegar um er að ræða vöruskylda til hernaðarafurða sem byggjast á niðurstöðum auðkennis, eru upplýsingar um niðurstöðu alríkis tollgæslunnar í Rússlandi tilgreindar í vöruyfirlýsingunni í 44 dálkinum með skjalagerðarkóðanum 01163. Starfsemin sem gefin er upp í kaflanum "2. Skref:" er ekki framkvæmd, umskipti yfir í hlutann "3. Skref:".

Þegar um er að ræða niðurstöður af auðkenningu vara á hernaðarafurðum er nauðsynlegt að sækja til alríkisþjónustunnar um herflutninga Rússlands til að fá leyfi.

2. Skráning FSVTS Rússlandsleyfis hjá tollyfirvöldum í samræmi við reglugerð um samræmda málsmeðferð fyrir tollyfirvöld til að hafa eftirlit með innflutningi á tollsvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutning leyfisskyldra vara frá þessu landsvæði, samþykkt með ákvörðun Tollasambandsnefndar 22.06.2011 nr. 687;

Tilskipun alríkis tollgæslunnar í Rússlandi 29.12.2011 nr. 2652 „Að fengnu samþykki fyrirmæla um aðgerðir embættismanna tollyfirvalda í Rússlandi sem miðuðu að því að hrinda í framkvæmd reglugerðinni um samræmda málsmeðferð tollyfirvalda til að stjórna innflutningi á tollasvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutnings leyfisskyldra vara frá þessu landsvæði.

Til að koma á eftirlitsleyfi skal eftirfarandi leggja fram:

 1. Upprunalegt leyfi FSVTS frá Rússlandi;
 2. Umsókn leyfishafa, samin á hvaða hátt sem er, sem inniheldur upplýsingar og skjöl sem krafist er í 5 málsgrein reglugerðarinnar um sameinaða málsmeðferð til að stjórna tollyfirvöldum við innflutning á tollsvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutning leyfisskyldra vara frá þessu yfirráðasvæði, samþykkt með ákvörðun tollabandalagsnefndar 22.06.2011 nr. 687 .

Uppgjöf þátttakanda á erlendri atvinnustarfsemi DT

Til að setja vörur undir tollmeðferð eru kynntar:

 1. Vöruyfirlýsing (DT) á því formi sem samþykkt var með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins frá 20.05.2010 nr. 257.
 2. Upplýsingar eru veittar sem staðfesta samræmi við bann og takmarkanir.
Taktu eftir! FCS í Rússlandi hefur þróað skrá yfir fjölda leyfa sem tilgreind eru í dálki 44 „Viðbótarupplýsingar / skjöl sem leggja skal fram“ í vöruskýrslunni. Notkun vöruyfirlýsinga á þessari skrá mun útrýma röngum upplýsingum um leyfi í yfirlýsingu fyrir vörur og mun tryggja að tollyfirvöld fá upplýsingar um leyfi, ef þær eru til staðar í upplýsingagjöf tollyfirvalda.
Var þetta gagnlegt?
0

Hver eru málsmeðferðin til að staðfesta að farið sé eftir reglugerðum sem ekki eru gjaldskrár til undirbúnings tollskýrslu og framkvæmd hennar?

Tollayfirvöld tryggja, innan valdsviðs síns, að farið sé að bönnunum og takmörkunum á vörum sem fluttar eru yfir tollamörk Evrópska Evrópusambandsins, þ.m.t. Með ákvörðun evrasísku ...

Tollyfirvöld tryggja innan valdsviðs þess að farið sé að bönnum og takmörkunum á vörum sem flytjast yfir tollamörk EAEU, þ.mt að farið sé að samræmdum ráðstöfunum í reglugerð um ekki tollskrá.

Með ákvörðun stjórnar efnahagsnefndar Evrasíska efnahagsnefndarinnar í 21.04.2015 nr. 30 „Um ráðstafanir varðandi reglugerð án tollskrár“ (hér eftir kölluð „ákvörðunin“) voru eftirfarandi sameiginlegar ráðstafanir varðandi tollskrárreglur kynntar á tollasvæði sambandsins:

 • bann við innflutningi á tollsvæði EAEU og (eða) útflutning á vörum frá tollsvæði EAEU samkvæmt skránni í samræmi við viðbæti nr. 1 við ákvörðunina;
 • Leyfisferlið til að flytja inn á tollasvæði EAEU og (eða) flytja vörur frá tollsvæði EAEU samkvæmt skránni í samræmi við viðbæti nr. 2.

Að auki geta aðildarríki, í viðskiptum við þriðju lönd, einhliða innleitt og beitt reglugerðum án tollskrár með þeim hætti sem kveðið er á um í viðbæti nr. 7 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu.

Vörur sem samræmdar ráðstafanir varðandi reglugerð án tollskrár eru kynntar eru með í einum lista yfir vörur sem óráðstafaðgerðum er beitt í viðskiptum við þriðju lönd, sem kveðið er á um í 4 í bókun um ráðstafanir vegna reglugerðar um ekki tollskrá í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 7 við sáttmálann um efnahags Evrasíu efnahagslífsins bandalag 29 maí 2014 ársins) og birt á opinberri vefsíðu sambandsins í upplýsinga- og fjarskiptanetinu „Internet“.

Ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar um 16.08.2012 nr. 134 „Um eðlilegar réttargerðir á sviði óskráðar tollskrár“ samþykktu Sameinaða skrá yfir vörur sem banna eða takmarka innflutning eða útflutning aðildarríkja tollabandalagsins innan viðskipta EurAsEC við þriðju lönd eiga við (hér eftir - Sameinaður listi), svo og reglugerð um beitingu takmarkana.

Innflutningur og (eða) útflutningur vöru sem er talinn upp á Sameinaða listanum, svo og á listunum samkvæmt viðaukum nr. 2 við ákvörðunina, er framkvæmdur með þeim hætti sem komið er á með reglugerðum sem samþykktar voru með ákvörðunum stjórnar Evrasíska efnahagsnefndar 16.08.2012 nr. 134 og 21.04.2015 nr. 30.

Þegar vörur eru fluttar yfir tollamörk Flugöryggisstofnunar Evrópu eða settar vörur undir tollafgreiðslur, er samræmi við bann og takmarkanir staðfest í málum og á þann hátt sem komið var fram af Efnahagsnefnd evrópskra efnahagsmála (hér eftir - framkvæmdastjórninni) eða reglugerðum laga EAEU með því að leggja fram skjöl og (eða) upplýsingar sem staðfesta samræmi við bönn og takmarkanir.

Var þetta gagnlegt?
0

Hvernig og í hvaða tilvikum er samningur um skráningu og opnun spennistöðvar framkvæmdur?

Samningur er skráður hjá viðurkenndum banka ef fjárhæð samningsins er meiri en 3 rúblur, í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 000. kafla leiðbeiningar Rússlandsbanka frá 000. ágúst 5 ...

Skráning samnings við viðurkenndan banka fer fram ef fjárhæð samningsins er hærri en 3 000 000 rúblur í samræmi við málsmeðferðina sem komið var á fót með kafla 5 um banka Rússlands Leiðbeiningar nr. 16-I dagsett 2017 frá ágúst 181 frá ágúst 181 „um málsmeðferð fyrir framlagningu staðfestingarbanka frá íbúum og íbúar og íbúar og íbúar upplýsingar við framkvæmd gjaldeyrisviðskipta, um samræmda gerð bókhalds og skýrslugjöf um gjaldeyrisviðskipti, málsmeðferð og skilmála fyrir framlagningu þeirra “(hér eftir - leiðbeining nr. 8.2.2-I) (eigi síðar en dagsetningu umsóknar, yfirlýsing, skjal og notað sem yfirlýsing fyrir vörur í samræmi við tollalöggjöf tollabandalagsins, umsókn um skilyrtan losun (umsóknir um losun á hluta útfluttra vara), eða ef ekki er gerð krafa um tollskýrslu á vörum í samræmi við tollalöggjöf tollabandalagsins - eigi síðar en fresturinn sem mælt er fyrir um í X. lið 8.2. málsgrein 181 leiðbeiningar nr. XNUMX-I til að leggja íbúa fram vottorð um fylgiskjöl).

Til að skrá samninginn leggur íbúinn fram til viðurkennds banka með hliðsjón af tímasetningu skráningar samnings (málsgrein 5.7 í leiðbeiningum nr. 181-I), samtímis eftirfarandi skjölum og upplýsingum:

 • Samningurtilgreindur í kafla 4 þessarar leiðbeiningar, efndir skyldna þar sem krafist er bókhaldssamnings eða upplýsinga frá slíkum samningi sem inniheldur nauðsynlegar upplýsingar;
 • Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að mynda af viðurkenndum banka í I. hluta bankastjórnarblaðsins.
Samkvæmt ákvæði 4.2 í leiðbeiningum nr. 181-I er skráning hjá viðurkenndum banka háð samningum þar sem fjárhæð skuldbindinga er jöfn eða hærri en sem nemur: fyrir innflutningssamninga - 3 milljón rúblur og fyrir útflutningssamninga - 6 milljón rúblur.
Var þetta gagnlegt?
0

Hvað veitir þátttakandi erlendrar atvinnustarfsemi til að setja vörur undir tollferlið?

Til að setja vörur undir tollmeðferðina er eftirfarandi lögð fram: Yfirlýsing um vörur (DT) á því formi sem samþykkt er með ákvörðun tollabandalagsnefndar frá 20.05.2010 nr. 257. Upplýsingar um skjalið sem staðfestir að farið sé að kröfunum í ...

Til að setja vörur undir tollferlið er það lagt fram:

 1. Vöruyfirlýsing (DT) á því formi sem samþykkt var með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins frá 20.05.2010 nr. 257.
 2. Upplýsingar eru veittar um skjal sem staðfestir að kröfur á sviði gjaldeyriseftirlits séu uppfylltar í samræmi við gjaldeyrislöggjöf aðildarríkja tollabandalagsins í dálki 44 „Viðbótarupplýsingar / skjöl lögð fram“ DT.
Var þetta gagnlegt?
1

Hvernig á að flytja banana til Vladivostok?

Bananar eru einn vinsælasti ávöxturinn í Rússlandi; Rússland er einn af fimm stærstu bananainnflytjendum heims. Helsti birgir banana til Rússlands er Ekvador, sem er um 95% allra birgða ...

Flytðu banana til VladivostokBananar eru einn vinsælasti ávöxturinn í Rússlandi, Rússland er einn af fimm stærstu innflytjendum heimsins á banönum. Aðalbirgjandi banana til Rússlands er Ekvador, sem er um það bil 95% af öllum bananasendingum. Eftirstandandi 5% er deilt með Filippseyjum, Tælandi, Víetnam, Kína, Indlandi o.fl.

Fáir vita, en bananahrunnur gefur uppskeru aðeins einu sinni á lífsleiðinni! Frá litlum spírum á 9 mánuðum vex 3 metra planta sem aðeins eitt blóm birtist á og á 3 mánuðum þroskast einn bananahópur sem vegur um það bil 20 kg. Eftir uppskeru er runna skorin niður.

Fyrir sendingu er banönum flokkað, þvegið og þeim pakkað og einnig er fylgst vandlega með þeim svo að ekki einn einasti þroskaður banani komist í lotuna, þar sem slíkur „óboðinn gestur“ spillir öllu lotunni, þroskaður banani losar etýlengas, sem flýtir fyrir þroska annarra grænna banana. í kringum 12 gráður, bananar hægja mjög á þroskaferlinu og þeir geta geymst í allt að 90 daga. 

Bananar sem fluttir eru til Vladivostok eru háðir lögboðinni samræmisyfirlýsingu í samræmi við tæknilegar reglur Tollabandalagsins 021/2011 um öryggi matvæla og 022/2011 Matvæli hvað varðar merkingu þeirra, svo og lögboðin plöntuheilbrigðiseftirlit.

Yfirlýsingin staðfestir að innfluttar vörur eru í samræmi við tilskilin ástandsstaðal og eftirlit með plöntuheilbrigði er nauðsynlegt til að tryggja að engin hættuleg meindýr og plöntusjúkdómar séu fluttir inn í Rússland með lotu af banönum. Nauðsynlegt er að fá leyfi fyrir innflutningi eftirlitsskyldra vara frá plöntuheilbrigðisþjónustunni í hvert skipti sem ný vörusending er flutt inn. Bananar, eins og margir aðrir ávextir og grænmeti, eru flokkaðir sem mikil skaðleg áhættuvörur. Því við komu vörusendingar taka skoðunarmenn heilbrigðisþjónustunnar sýni og sýni sem eru síðan send til VNIIKR til skoðunar. 

Ef enginn „farþegi“ í formi skordýra og sjúkdóma greinist á rannsóknarstofunni, farm fær frá plöntuheilbrigði merkið „losun leyfð“. Það er aðeins eftir að gefa út tollskýrslu fyrir farminn til að gefa út tollskýrslu fyrir farminnþá er hægt að ná banana úr tímabundnu geymsluhúsinu.

Bananar eru viðkvæmar vörur, svo þú ættir alltaf að skoða vandlega skjölin sem útflytjendur leggja fram, gera öll nauðsynleg vottorð fyrirfram, leggja fram umsóknir og fylgiskjöl til eftirlitsyfirvalda.   

Var þetta gagnlegt?
1

Hvernig er skráning og skráning yfirlýsingar um vöru?

Áður en yfirlýsingin um vöru er lögð fram myndar tilkynningaraðilinn skjalapakka sem þarf til tolleftirlits. Öll skjöl sem krafist er vegna tolleftirlits eru formleg á því sniði sem FCS í Rússlandi hefur komið á og er háð staðsetningu í EADD ....

Áður en yfirlýsingin er lögð fram fyrir vöru, myndar yfirlýsandinn pakka af gögnum sem eru nauðsynleg til tolleftirlits. Öll skjöl sem krafist er til tolleftirlits eru formleg með sniðunum sem komið er á fót af FCS Rússlandi og skal setja í  EDAD.

Þegar skjalið er sett í EDA er yfirlýsandanum sent kenninúmer skjalsins sem síðan er tilgreint í vöruyfirlýsingunni.

Skjal sem er komið fyrir einu sinni í EDA er ekki háð endurupplýsingu í EDA og er tiltækt til notkunar hjá neinum tollyfirvöldum, óháð staðsetningu þess.

Skil á rafrænu formi yfirlýsingu um vörur og skjöl sem þau eru fyllt út er hægt að skila:

 • að nota sérhæfðan hugbúnað sem er vottaður á tilskilinn hátt;
 • um rafrænu yfirlýsingargátt FCS í Rússlandi (t.d.data.venjur.ru / ed);
 • að nota þjónustu tollfulltrúa.

Varðaryfirlýsingin gengur undir sjálfvirkt sniðeftirlit. Meðan á ferlinu stendur má greina villur í sniði og uppbyggingu í vöruyfirlýsingunni. Í þessu tilfelli er það skilað til þess aðila sem lagði fram það til að leiðrétta villurnar sem tilgreindar voru.

Ef tollskýrsla er lögð fram skriflega er rafrænt afrit lagt til tollyfirvalda, nema annað sé tekið fram í tollalögum EAEU, með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins (Collegium of the Eurasian Economic Union) eða löggjöf aðildarríkja Evrasíska efnahagsbandalagsins í málum sem mælt er fyrir um með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins (Collegium Efnahagsbandalag Evrasíu).

Sérstaklega er ekki krafist rafræns afrits þegar skilað er inn tollskýrslum farþega, yfirlýsingum fyrir ökutæki eða þegar skrifleg umsókn eða vörulisti er skilað.

Tollskýrsla fyrir vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði Flugöryggisstofnunar Evrópu er lögð fram fyrir lok tímabundinnar vörugeymslu.

Tollskýrsla fyrir vörur sem fluttar eru út frá tollasvæði Efnahagsbandalagsins í Evrasíu er lögð fram áður en þau yfirgefa tollsvæði EAEU, nema annað sé tekið fram í tollalögum EAEU.

Tollarekstur sem tengist skráningu eða synjun um skráningu tollskýrslu skal framkvæma af tollyfirvöldum eigi síðar en 1 vinnustundir tollyfirvalda frá því að tollskýrsla er lögð fram, nema að styttri tími sé settur með lögum aðildarríkjanna um tollreglugerð.

Á rafrænu yfirlýsingareyðublaðinu getur skráning á vöruyfirlýsingu verið framkvæmd bæði af embættismanni tollstofunnar og upplýsingakerfi tollstofunnar á sjálfvirkan hátt (þ.e. án þátttöku opinbers) háttar.

Þegar skrifað er yfirlýsingu eru allar aðgerðir framkvæmdar af embættismanni.

Dagsetning og tími skráningar á vöruyfirlýsingunni, rafrænu afriti þess og nauðsynlegum gögnum er skráð af tollyfirvöldum í dagbókinni. Með rafrænu yfirlýsingareyðublaði er dagsetning og tími skráningar yfirlýsingar fyrir vörurnar skráðar sjálfkrafa í upplýsingaveituna (skógarhögg allra aðgerða og aðgerða).

Vöruyfirlýsingin er lögð fram af yfirlýsanda eða tollfulltrúa til tollyfirvalda sem hafa heimild til að skrá tollskýrslur.

Ef ástæða er fyrir synjun um skráningu vöruyfirlýsingar, semur embættismaðurinn skráningar neitunarblaðið í tvíriti með formi með skyltri ástæðu fyrir synjun á skráningu yfirlýsingarinnar.

Tollyfirvöld neita að skrá vöruyfirlýsinguna ef:

 1. tollskýrslan hefur verið lögð fyrir tollyfirvöld sem hafa ekki heimild til að skrá tollskýrslur;
 2. Tollskýrsla lögð fram af óviðkomandi;
 3. tollskýrsluformi hefur ekki verið fylgt;
 4. nauðsynlegar upplýsingar eru ekki tilgreindar í tollskýrslunni;
 5. tollskýrsla er ekki undirrituð eða ekki rétt vottað eða ekki tekin saman á tilskildu formi;
 6. í tengslum við uppgefna vöru, engar ráðstafanir hafa verið gerðar sem, í samræmi við EAEU TC, verður að vera lokið fyrir eða á sama tíma og framlagning tollskýrslunnar;
 7. þeim aðgerðum sem þarf að ljúka fyrir eða á sama tíma og umsókn um tollskýrslu hefur ekki verið lokið;
 8. Ekki er fylgst með eiginleikum tollskýrslu vöru.

Vakin er athygli á því að tollyfirvöld annast eftirlit með skilyrðum fyrir skráningu vöruyfirlýsingar, óháð aðferð við skráningu, af tollvörðum eða upplýsingakerfi.

Í þeim tilgangi að árangursrík notkun á sjálfvirkri skráningartækni ber að fylgjast sérstaklega með því að fylla út vöruyfirlýsinguna sem komið var á fót með ákvörðun tollabandalagsnefndar 20.05.2010 nr. 257, svo og samræmi upplýsinganna sem fram koma í 54 dálki vöruyfirlýsingarinnar með rafrænum undirskriftarlykli undirritaðri í vottorðinu lögð fram yfirlýsing fyrir vörurnar.

Við innflutning á vörum er mikilvægt skilyrði röð aðgerða sem tengjast viðskiptum sem þarf að ljúka áður en yfirlýsingin er lögð fram. Svo, ef í tengslum við innfluttar vörur hefur áður verið lýst yfir tollameðferð tollflutning, síðan áður en framlagning yfirlýsinga er send fyrir vöruna, er komið að vélinni á ákvörðunarstað og framvísun gagna til tollyfirvalda.

Ef vörurnar eru staðsettar á eftirlitsstöð (til dæmis flugvöllur eða sjávarhöfn), verður að ljúka öllum aðgerðum sem tengjast komu vöru og farartækja til millilandaflutninga.

Var þetta gagnlegt?
0

Hver eru málsmeðferðin til að tryggja vernd hugverkaréttar í undirbúningi tollskýrslu og framkvæmd hennar?

Tollayfirvöld, innan þeirra valdsviðs, tryggja vernd hugverkaréttinda á tollsvæði tollabandalagsins (2. mgr. 351. gr. Tollalaga EAEU). Lagaleg skjöl sem stjórna vernd hugverkaréttinda ...

Tollyfirvöld tryggja, innan valdsviðs síns, vernd hugverkaréttinda á tollasvæði tollabandalagsins (lið 2, grein 351 í tollalögum EAEU).

Lagaleg skjöl sem gilda um vernd hugverkaréttinda á yfirráðasvæði aðildarríkja Efasíska efnahagsbandalagsins (hér eftir - EAEU) eru:

 • EAEU samningur (hluti 23 „Hugverk“);
 • Tollareglur Efasíu Efnahagsbandalagsins (124. Gr., 52. Kafli „Aðgerðir til verndar hugverkaréttindum sem tollyfirvöld hafa samþykkt“);
 • Alríkislög 03.08.2018 nr. 289-ФЗ „Um tollareglugerð í Rússlandi og um breytingu á tilteknum löggjöf Rússlands“ (greinar 112 og 113, kafli 57 „Ráðstafanir til að vernda hugverkarétt sem tekin eru af tollum“);
 • innlend löggjöf aðildarríkja EAEU.

Tollyfirvöld gera ráðstafanir til að vernda réttindi á hugverkum sem tollskráin er haldin af þessum tollyfirvöldum í aðildarríkinu EAEU og hugverkarétt sem er hluti af sameinuðu tollskrá hugverkaréttinda EAEU aðildarríkjanna (hér eftir kallað OIC tollskrár) ,

Aðgerðir til að vernda réttindi til hugverkar eru ekki beitt af tollyfirvöldum: í tengslum við vörur sem fluttar eru yfir tollamörkin:
 1. í tengslum við vörur sem fluttar eru yfir tollamörkin og settar undir tollferlið við tollflutning, tollferlið við eyðingu;
 2. í tengslum við tiltekna vöruflokka sem sérstök tollmeðferð gildir um (mál og málsmeðferð er ákvörðuð af framkvæmdastjórninni).
 3. að því er varðar vörur sem eru fluttar yfir tollamörkin og settar undir tollmeðferð sem eru ætlaðar til opinberra nota af diplómatískum verkefnum, ræðisskrifstofum, fulltrúum ríkja hjá alþjóðastofnunum, alþjóðastofnunum eða verkefnum þeirra, öðrum samtökum eða verkefnum þeirra sem staðsett eru á tollasvæði sambandsins.

1. Áætlun um að vörur séu lausar við kröfur þriðja aðila byggðar á hugverkum

Sannprófun tollyfirvalda á verndun hugverkaréttinda á yfirráðasvæðum aðildarríkja EAEU.

Upplýsingar um sameinaða tollskrá OIP og tollskrár OIP aðildarríkjanna EAEU.

Til að setja vörur undir tollferlið er það lagt fram:

 1. Vöruyfirlýsingin (DT), samin og fyllt í samræmi við kröfurnar sem settar voru með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins 20.05.2010 nr. 257;
 2. Skjöl sem staðfesta flutning réttinda á hugverkum (höfundarrétt, leyfissamningur, vottorð um skráningu hugverkar, samkomulag um notkun vörumerkis og þess háttar);
 3. Skjöl sem staðfesta innleiðingu borgaralegra vara á tollsvæði EAEU með samþykki höfundarréttarhafa (umboð, dreifingaraðili, skriflegt samþykki og þess háttar).
Ef við tollastarfsemi sem tengist vistun samkvæmt tollmeðferð á vörum sem innihalda hugverk sem innifalin eru í tollskrá OIP, hefur tollyfirvöld greint merki um brot á hugverkarétti, er frestun slíkra vara stöðvuð í 10 (tíu) virka daga . 

Á sama tíma, í samræmi við innlendar löggjöf, hafa tollyfirvöld rétt til að fresta losun á vörum sem innihalda hugverk sem ekki eru í OIC-tollskrám á þann hátt sem ákvarðað er með löggjöf aðildarríkja EAEU (utan opinbera málsmeðferð, 113. Gr. Alríkislaga) )

Málsmeðferð og reglur um merkingu áfengra afurða, sem fluttar eru inn í Rússland, eru settar með tilskipun ríkisstjórnar Rússlands frá desember 31 2005 nr. 866 „Um merkingu áfengra afurða með vörumerkjum“ og röð alríkisþjónustunnar í Rússlandi frá október 7 2010 nr. 1849 „Um samþykki reglna um yfirtökur til merkinga og eftirlits með áfengisnotkun. “

Var þetta gagnlegt?
1

Hvernig eru vörur háðar lögboðnu mati (staðfestingu) á samræmi?

Innflutningur á vörum sem háð eru lögboðnu mati (staðfesting) á samræmi er gerður í samræmi við reglugerðir um málsmeðferð við innflutning á vörum (vörum) til tollsvæðis EAEU, að því er varðar lögboðnar kröfur samkvæmt tollgæslu ...

Innflutningur vara, sem er skylt að leggja mat á (staðfesting) á samræmi, fer fram í samræmi við reglugerð um málsmeðferð við innflutning á vörum (vörum) til tollsvæðis EAEU, þar sem lögbundnar kröfur eru staðfestar innan tollabandalagsins, samþykktar með ákvörðun stjórnar efnahagsnefndar Evrasíu frá desember 25 2012 nr. Xnumx

Til að setja vörur undir tollferlið er það lagt fram:

 1. Vöruyfirlýsing (DT) á því formi sem samþykkt var með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins frá 20.05.2010 nr. 257;
 2. Upplýsingar eru veittar sem staðfesta samræmi við bann og takmarkanir.
Taktu eftir! Í 109. grein tollalaga EAEU er staðfest að framlagningu yfirlýsingar um vörur fylgi ekki skjölum til tollayfirvalda sem staðfesta upplýsingarnar sem lýst er í yfirlýsingunni um vörur nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í XNUMX. mgr. Þessarar ákvæðis.

Að skila inn pappírsvöruyfirlýsingu fylgir því að afhenda tollyfirvöldum skjöl sem staðfesta heimild þess sem leggur fram vöruyfirlýsinguna nema annað sé kveðið á um í lögum aðildarríkjanna um tollreglugerð.

Með þessari grein er einnig kveðið á um rétt yfirlýsanda til að leggja fram, áður en framlagning yfirlýsinga er afhent fyrir vöru eða eftir að vörusending er gefin, áður en vöru er sleppt, skjöl sem staðfesta upplýsingar um uppruna vöru, farið eftir bönnum og takmörkunum, ef ekki er hægt að fá upplýsingar um slík skjöl og (eða) upplýsingar frá þeim. tollyfirvaldið í samræmi við 2. mgr. 80. gr. í tollalögum Flugöryggisstofnunar Evrópu og einnig er heimilt að koma á málsmeðferð við framlagningu þessara skjala. Til að hrinda í framkvæmd þessari grein var gefin út skipun fjármálaráðuneytis Rússlands dagsett 06.03.2018 nr. 40 н „Við ákvörðun málsmeðferðar við framlagningu yfirlýsanda áður en framlagning yfirlýsinga er lögð fram eða eftir að hafa verið gefin yfirlýsing fyrir vörur áður en vörur eru gefnar út af skjölum sem staðfesta upplýsingar um uppruna vöru, farið eftir bönnum og takmörkunum.“

FCS í Rússlandi hefur þróað skrá yfir fjölda leyfa, tilgreint í 44 dálkinum „Viðbótarupplýsingar / lögð fram skjöl“ í vöruyfirlýsingunni. Notkun þessarar skráar yfirlýsingu vöru útilokar rangar upplýsingar um leyfi í vöruyfirlýsingunni og mun tryggja að tollyfirvöld fái upplýsingar um leyfi frá alríkisstjórnvaldinu í gegnum rafræn samskiptakerfi milli deilda.

Tollyfirvöld sannreyna að farið sé eftir reglum um yfirlýsingu í DT á nauðsynlegum upplýsingum til að tryggja öryggi innfluttra vara (dálkur 14 DT „Yfirlýsandi“, dálkur 31 DT „Pakkar og lýsing á vörum“, dálkur 33 DT „Vörunúmer“, dálkur 34 DT „Kóði upprunaland “, dálkur 44 DT„ Viðbótarupplýsingar / skjöl lögð fram “.

Var þetta gagnlegt?
0

Hvernig eru vörur fluttar inn á tollasvæði EAEU?

Við innflutning á vörum til tollsvæðis EAEU, ítarlegri frammistöðu tollaðgerða sem tengjast komu vöru á tollsvæði evrópska efnahagssambandsins og flutninga í samræmi við tollflutningsferlið ...

Við innflutning á vörum til tollsvæðis Flugmálastjórnar Evrópu er gert ráð fyrir að framkvæma ítrekað tollaðgerðir sem tengjast komu vöru á tollsvæði evrópska efnahagssambandsins og flytja, í samræmi við tollmeðferðina, til tollyfirvalda þar sem þeim verður lýst í samræmi við tollferlið sem yfirlýsandi hefur valið.

Við útflutning á vörum er þeim lýst yfir í samræmi við tollmeðferðina sem kveður á um útflutning þeirra og á þeim stað sem brottför þeirra er utan tollsvæðis Efnahagsbandalagsins í Evrópu eru tollaraðgerðir tengdar brottförinni framkvæmdar.

Erlendar vörur, sem fluttar eru inn í eitthvert aðildarríkja EAEU og settar þar undir tollferlið við losun til innlendrar neyslu, sem kveður á um að vörur fái stöðu „vara Efnahagsbandalagsins í Evasíu“, eiga rétt á að dreifa frjálslega um tollsvæði evrópska efnahagsbandalagsins.

Var þetta gagnlegt?
0

Hvernig tryggja tollyfirvöld samræmi við gjaldeyrislöggjöf Rússlands í tollskýrslu vöru?

Tollayfirvöld, innan valdsviðs síns, fara með eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum í tengslum við vöruflutninga yfir tollamörk evrópska efnahagssambandsins sem og við innflutning á vörum til Rússlands og ...

Tollyfirvöld hafa, innan valdsviðs síns, eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum sem tengjast vöruflutningum yfir tollamörk Efnahagsbandalags Evrópu, svo og innflutning á vörum til Rússlands og útflutningi þeirra frá Rússlandi, svo og fylgni við gjaldeyrisviðskipti tengd vöruflutningum um tollamörk EAEU, með innflutningi á vörum til Rússlands og útflutningi á vörum frá Rússlandi, skilyrði leyfis og leyfa (ákvæði 3 ákvæði 2 gr. 254 Federal Lög 3 í ágúst 2018, nr. 289-ФЗ „Um tollareglugerð í Rússlandi og um breytingu á tilteknum löggjafarlögum Rússlands“).

Var þetta gagnlegt?
0

Hvaða ráðstafanir eru nauðsynlegar til að tryggja löggjöf á sviði útflutningseftirlits við tollskýrslu útfluttra (innfluttra) vara (tvínotkunarafurða)?

1. Flokkun tilkynntra vara sem vörur sem bönn og takmarkanir á sviði útflutningseftirlits eru settar á. Í samræmi við 24. grein alríkislaga frá 18. júlí 1999 nr ...

1. Úthlutun yfirlýstra vara á vörur með tilliti til hvaða bann og takmarkanir eru settar á sviði útflutningseftirlits.

Í samræmi við 24 gr. Alríkislög 18 frá júlí 1999 nr. 183-ФЗ „Um útflutningseftirlit“, auðkenningu stjórnaðra vara og tækni, svo og framkvæmd nauðsynlegra aðgerða sem tengjast því að fá leyfi fyrir erlendum efnahagsaðgerðum með stjórnuðum vörum og tækni eða leyfi fyrir útflutningur þeirra frá Rússlandi án leyfis er á ábyrgð rússneska þátttakandans í erlendri atvinnustarfsemi.

Upplýsingar um listana (listana) yfir vörur og tækni sem eru undir útflutningseftirliti (afurðir með tvöfalda notkun) er að finna:

 • á opinberu vefsíðu alríkisþjónustunnar fyrir tæknilega og útflutningseftirlit (hlutinn „Útflutningseftirlit / skjöl / skrár yfir stýrðar vörur“ (vörur fyrir tvískipt notkun) eða
 • á opinberu heimasíðu alríkisþjónustunnar í hlutanum „Vefsvæði fyrir FEA þátttakendur“ í undirköflunum:
  • „Bannanir og takmarkanir / Útflutningseftirlit og hernaðartæknilegt samstarf / Auðkenning á vörum til útflutningseftirlits, þ.mt hernaðarafurðir“;
  • „Útflutningsstuðningur / vörur undir útflutningseftirlit, þ.mt hernaðarafurðir / Listar yfir stjórnaðar vörur“

Að auki, í kaflanum "Vefsvæði fyrir þátttakendur í erlendri atvinnustarfsemi / Bann og takmarkanir / Útflutningseftirlit og hernaðartæknilegt samstarf / Auðkenning á vörum til útflutningseftirlits, þ.mt hernaðarafurðir / Upplýsingar um alríkis tollþjónustuna í Rússlandi" er skráasafn "Kóðar CN FEA Flugöryggisstofnun vöru sem er að finna á listum yfir vörur og tækni til tvínotkunar sem útflutningseftirlit er framkvæmt fyrir. “

Þessi skrá inniheldur viðeigandi vörukóða í samræmi við samræmda vöruheiti yfir erlenda efnahagsstarfsemi Efnahagsbandalagsins í Evrópu, sem gefur til kynna stöðu listanna yfir stýrða vöru sem samsvarar þessum kóða.

Einnig á heimasíðu FCS Rússlands í hlutanum „Leyfi“ á persónulegum reikningi fyrir þátttakendur í erlendri atvinnustarfsemi bókasafn stjórnunarhátta fyrir hluti með tvöfalda notkun sem settar eru upp eða síðuna okkar ... Upplýsingarnar á bókasafninu eru ekki lagalega mikilvægar, eru tilvísanareðli og gera þátttakanda í erlendri atvinnustarfsemi kleift á stiginu fyrir tollaðgerðir að taka ákvörðun um nauðsyn þess að bera kennsl á vöruna.

Í samræmi við tilskipun ríkisstjórnar Rússlands í júní 21 2016 nr. 565 "Um málsmeðferðina til að bera kennsl á stýrða vöru og tækni, form auðkenniskýrslu og reglurnar um að fylla þær út", getur þátttakandi í erlendri atvinnustarfsemi samið niðurstöður um auðkenningu vöru til útflutningseftirlits sjálfstætt eða með áfrýjun hans FSTEC Rússland eða viðurkennd sérfræðingasamtök.

Upplýsingar um kennsluskýrsluna, sem inniheldur færsluna í dálkinum „Almennar ályktanir um niðurstöður auðkennis“Fyrir framkvæmd erlendrar efnahagsaðgerðar sem tilgreindur er í þessari niðurstöðu, leyfi eða annað leyfi sem kveðið er á um í löggjöf Rússlands á sviði útflutningseftirlits er ekki krafist“eru tilgreindar í vöruskýrslu í dálki 44 með skjalategundarkóðanum 01154.

Rafrænt afrit af auðkennisskýrslunni, sem samið er af þátttakanda í erlendri atvinnustarfsemi sjálfstætt, er sett í rafrænt skjalasafn. Upplýsingar um auðkennisskýrslur gefnar út af FSTEC í Rússlandi eða viðurkenndum sérfræðingasamtökum eru sendar til upplýsingaauðlindir tolla frá FSTEC í Rússlandi. Ef vörurnar eru ekki flokkaðar samkvæmt niðurstöðum auðkenningarinnar sem gerðar eru til hlutaðeigandi útflutningseftirlits við atburðinn er nauðsynlegt að koma með þá starfsemi sem lýst er hér að neðan.


2. Komi til þess að miðað við niðurstöður auðkenningarinnar sé ályktað að umrædd vara sé stjórnað vara (afurðir með tvöfalda notkun), þá er nauðsynlegt að fá leyfi frá FSTEC í Rússlandi með þeim hætti sem komið var á með úrskurði ríkisstjórnar Rússlands í september 15 2008 nr. 691 “Við samþykkt reglugerðar um leyfi fyrir erlendum efnahagsaðgerðum með vörur, upplýsingar, verk, þjónustu, niðurstöður vitsmunalegra athafna (réttindi til þeirra) að því er útflutningseftirlit hefur verið komið á eh. “

Í málunum sem talin eru upp í úrskurði ríkisstjórnar Rússlands í ágúst 15 2005 nr. 517 „um málsmeðferð til að fá leyfi frá útflutningsstjórn framkvæmdastjórnar Rússlands vegna erlendra efnahagsviðskipta með vörur, upplýsingar, verk, þjónustu, niðurstöður hugverkaréttar (réttindi til þeirra) sem er hægt að nota af erlendu ríki eða erlendum einstaklingi til að búa til gereyðingarvopn og afhendingu ökutækja þeirra, annars konar vopn og hernaðartæki, eða eru í þágu samtaka eða einstaklinga sem taka þátt í hryðjuverkastarfsemi, „þú verður að hafa samband við FSTEC Rússlands til að fá leyfi útflutningsnefndar Rússlands.

Innflutningur og (eða) útflutningur eftirlitsskyldra vara fer fram á grundvelli leyfa og leyfa (leyfi) í samræmi við ákvæði sem samþykkt voru í eftirfarandi ályktunum ríkisstjórnar Rússlands:

 • dagsett 7 Júní 2001 G. Nei. 447 „Við samþykkt reglugerðar um eftirlit með erlendri atvinnustarfsemi í tengslum við tvöfalda notkun og tækni sem hægt er að nota við gerð vopna og hernaðarbúnaðar“;
 • dags 14 júní 2001 nr. 462 „Við samþykkt reglugerðar um eftirlit með erlendri atvinnustarfsemi í tengslum við tvískiptan búnað og efni, svo og tengda tækni sem notuð er til kjarnorku.“;
 • dagsett 24 september 2001 nr. 686 „Við samþykkt reglugerðar um eftirlit með erlendri atvinnustarfsemi í tengslum við efni, búnað og tækni sem hægt er að nota til að búa til efnavopn“;
 • frá 29 í ágúst 2001, nr. 634 „Við samþykkt reglugerðar um eftirlit með erlendri atvinnustarfsemi í tengslum við örverur, eiturefni, búnað og tækni“;
 • 15, desember 2000, nr. 973 „Um útflutning og innflutning kjarnaefna, búnaðar, sérstök efni sem ekki eru kjarnorkuefni og skyld tækni“;
 • dagsett 16 apríl 2001 nr. 296 „Við samþykkt reglugerðar um eftirlit með erlendri atvinnustarfsemi í tengslum við búnað, efni og tækni sem hægt er að nota til að búa til eldflaugavopn“.

3. Skráning eftirlitsleyfis hjá tollyfirvöldum sem tilgreind er í dálki 23 um leyfi FSTEC Rússlands, í samræmi við reglugerð um samræmda málsmeðferð tollyfirvalda til að hafa eftirlit með innflutningi á tollasvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutning á leyfisskyldum vörum frá þessu landsvæði, samþykkt með ákvörðun Tollasambands framkvæmdastjórnarinnar frá 22 Júní 2011; Nei. 687;

 • Tilskipun alríkis tollgæslunnar í Rússlandi 29.12.2011 nr. 2652 „Að fengnu samþykki fyrirmæla um aðgerðir embættismanna tollyfirvalda í Rússlandi sem miðuðu að því að hrinda í framkvæmd reglugerðinni um samræmda málsmeðferð tollyfirvalda til að stjórna innflutningi á tollasvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutnings leyfisskyldra vara frá þessu landsvæði.

Til að koma á eftirlitsleyfi skal eftirfarandi leggja fram:

 1. Upprunalegt leyfi FSTEC í Rússlandi.
 2. Umsókn leyfishafa, samin á hvaða hátt sem er, sem inniheldur upplýsingar og skjöl sem krafist er í 5 málsgrein reglugerðarinnar um sameinaða málsmeðferð til að stjórna tollyfirvöldum við innflutning á tollsvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutning leyfisskyldra vara frá þessu yfirráðasvæði, samþykkt með ákvörðun tollabandalagsnefndar 22.06.2011 nr. 687 .

4. Skráningu þátttakanda erlendrar atvinnustarfsemi yfirlýsing um vörur.

Til að setja vörur undir tollmeðferð eru kynntar:

 1. Vöruyfirlýsingin (DT) á því formi sem samþykkt var með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins frá 20 í maí 2010, nr. 257.
 2. Upplýsingar eru veittar sem staðfesta samræmi við bann og takmarkanir.
 3. Þegar um er að ræða staðfestingu á því að farið sé að bönnunum og takmörkunum innan ramma „alhliða eftirlits“, sem kveðið er á um í X. gr. Alríkislög 20. Júlí 18, nr. 1999-ФЗ „Um útflutningseftirlit“, er rafrænt afrit af leyfi útflutningseftirlitsnefndar Rússlands sett í rafræna skjalasafn yfirlýsandans.
Var þetta gagnlegt?
0

Hvaða ráðstafanir ætti að gera til að tryggja að farið sé eftir tollskrárráðstöfunum meðan á tollskýrslu innfluttra vara stendur?

Flokkun vara (vörur) sem vörur sem ekki hafa verið teknar upp reglugerðarráðstafanir fyrir. Innflutningur og (eða) útflutningur vöru fer fram á grundvelli leyfa og ályktana (leyfa) í samræmi við ákvæði sem samþykkt eru með ákvörðunum ...

Flokkun vara (vörur) sem vörur sem ekki hafa verið teknar upp reglugerðarráðstafanir fyrir. Innflutningur og (eða) útflutningur vöru fer fram á grundvelli leyfa og ályktana (leyfa) í samræmi við reglugerðir sem samþykktar voru með ákvörðunum stjórnar evrópsku efnahagsnefndar nr. 16.08.2012 frá 134. ágúst 21.04.2015 og nr. 30 frá XNUMX. apríl XNUMX.

Að setja upp leyfiseftirlit í samræmi við reglugerð um samræmda málsmeðferð til að stjórna tollyfirvöldum á innflutningi á tollasvæði tollabandalagsins innan EurAsEC og útflutning á leyfisskyldum vörum frá þessu landsvæði, samþykkt með ákvörðun tollabandalagsnefndar 22.06.2011 nr. 687. Krafist er upphaflegs leyfis til innflutnings eða útflutnings á vörum sem gefin eru út af viðurkenndri ríkisstofnun

Framlagning þátttakanda á erlendri atvinnustarfsemi dísilolíu með yfirlýstum upplýsingum um leyfi

Til að setja vörur undir tollferlið er það lagt fram:

 1. Vöruyfirlýsing (DT) á því formi sem samþykkt var með ákvörðun framkvæmdastjórnar tollabandalagsins frá 20.05.2010 nr. 257.
 2. Upplýsingar sem staðfesta samræmi við bann og takmarkanir
Taktu eftir! Tollalög EAEU koma fram að ekki er heimilt að leggja fram skjöl og (eða) upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma tollaðgerðir til tollayfirvalda þegar þau eru flutt, ef upplýsingar um slík skjöl og (eða) upplýsingar frá þeim og (eða) aðrar upplýsingar eru krafist tollayfirvöld til að framkvæma tollaðgerðir er hægt að nálgast af tollyfirvöldum frá upplýsingakerfum tollayfirvalda, svo og frá upplýsingakerfum ríkisstofnana (samtaka) aðildarríkjanna innan ramma upplýsingasamskipta milli tollyfirvalda og ríkisstofnana (samtaka) aðildarríkjanna. Í þessu tilfelli tilgreina þeir einstaklingar sem tilgreindir eru í þessum kóðum upplýsingar um þessi skjöl og (eða) upplýsingar í tollskýrslunni eða leggja þær fyrir tollayfirvöld á annan hátt í samræmi við tollalög Evrópusambandsins.

Upplýsingar um möguleika tollyfirvalda til að afla upplýsinga um skjöl sem nauðsynleg eru vegna tollaaðgerða og (eða) upplýsingar úr slíkum skjölum, og (eða) aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að tollyfirvöld geti framkvæmt tollaaðgerðir, frá upplýsingakerfi tollyfirvalda, svo og upplýsingar kerfum ríkisstofnana (samtaka) aðildarríkja er vakin almenn athygli innan ramma upplýsingasamskipta með því að setja á opinberar vefsíður tollyfirvalda á Netinu og (eða) miðlun upplýsinga á annan hátt. 

Var þetta gagnlegt?
0

Hvaða vörur eru bannaðar að flytja inn á yfirráðasvæði Rússlands?

Í samræmi við beitingu sérstakra efnahagsmála og úrskurða forseta Rússlands, dagsett 06.08.2014 nr. 560 „Um beitingu sérstakra efnahagsaðgerða til að tryggja öryggi Rússlands“, dagsett 29.07.2015 ...

Í samræmi við beitingu sérstakra efnahagsmála og tilskipana forseta Rússlands, dagsett 06.08.2014 nr. 560 „Um beitingu sérstakra efnahagsaðgerða í því skyni að tryggja öryggi Rússlands“, dagsett 29.07.2015 nr. 391 „Um tilteknar sérstakar efnahagsráðstafanir sem beitt er til að tryggja öryggi Rússneska sambandsríkisins “, frá 28.11.2015 nr. 583„ Um ráðstafanir til að tryggja þjóðaröryggi Rússlands og vernd ríkisborgara Rússlands gegn glæpsamlegum og öðrum ólöglegum aðgerðum og beitingu sérstakra efnahagsaðgerða gagnvart Lýðveldinu Tyrklandi “, dagsett 22.10.2018 nr. 592“ Um beitingu sérstakra efnahagsaðgerða í tengslum við óvingjarnlegar aðgerðir Úkraínu gagnvart ríkisborgurum og lögaðilum Rússlands "og ályktun ríkisstjórnar Rússlands frá 07.08.2014 nr. 778" um ráðstafanir til að hrinda í framkvæmd úrskurði forseta Rússlands frá 06.08.2014 nr. 560 "um beitingu tiltekinna sérstakar efnahagsráðstafanir fyrir tryggja öryggi Rússlands "

Bannað er að flytja inn til Rússlands landbúnaðarafurðir, hráefni og matvæli, þar sem upprunalandið eru Bandaríkin, lönd Evrópusambandsins, Kanada, Ástralía, Konungsríkið Noregur, Úkraína, Lýðveldið Albanía, Svartfjallaland, Lýðveldið Ísland og Furstadæmið Liechtenstein.

Það er einnig óheimilt að flytja inn til Rússlands vörur þar sem upprunaland eða brottfararland er Úkraína eða flutt um yfirráðasvæði Úkraínu.

Hér að neðan eru þægileg töflur með lista yfir bannaðar vörur og vörur

Listi yfir landbúnaðarafurðir, hráefni og matvæli sem eru bönnuð til innflutnings til Rússlands, þar sem upprunalandið er Bandaríkin, Evrópusambandsríkin, Kanada, Ástralía, Konungsríkið Noregur, Úkraína, Lýðveldið Albanía, Svartfjallaland, Lýðveldið Ísland og Furstadæmið Liechtenstein
Lifandi svín (að undanskildum hreinræktaðum kynbótadýrum)
Kjöt af nautgripum, nýtt eða kælt
Kjöt af nautgripum, fryst
Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst
Ætlegt innmatur af nautgripum, svínum, sauðfé, geitum, hrossum, asnum, múlum eða hjúnum, ferskum, kældum eða frosnum (þó ekki lyfjafyrirtæki *******)
Kjöt og ætur innmatur af alifuglum í nr 0105, nýtt, kælt eða fryst
Svín fitu án halla kjöt og alifugla fitu, ekki veitt eða annað dregin, fersk, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkað eða reykt
Kjöt saltað, í saltvatni, þurrkað eða reykt
Mjólk og mjólkurafurðir (að undanskildum sérhæfðum mjólkursykurmjólk og sérhæfðum mjólkurafurðum án mjólkurafurða til meðferðar næringar og fyrirbyggjandi næringar næringarefna)
Grænmeti, ætar rætur og hnýði (að undanskildum kartöflum, laukasettum, sætum blendingskorni til sáningar, ertur til sáningar)
Ávextir og hnetur
Svín fitu (þ.mt lard) og alifuglafeiti, annað en fyrirsögninni 0209 eða 1503
Fita af nautgripum, kindum eða geitum, þó ekki í nr 1503
Svín-stearín, lard-olía, oleostearin, oleo-olía og dýraolía, óblönduð eða óblönduð, eða ekki unnin á annan hátt
Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; matvæli á grundvelli þeirra
Matur eða fullunnar vörur (að undanskildum líffræðilega virkum aukefnum; sérhæfð matvæli fyrir íþróttamenn ****; vítamín- og steinefnasamstæður, bragðefnaaukefni, próteinþéttni (dýra- og grænmetisuppruni) og blöndur þeirra, fæðutrefjar, fæðubótarefni (þ.m.t. fjöldi flókinna)
Matur eða fullunnar vörur framleiddar með framleiðslu ostatækni og innihalda 1,5 WT.% eða meira mjólkurfita
Salt (þar með talið borðsalt og denaturað salt) og hreint natríumklóríð, einnig uppleyst í vatni, eða sem inniheldur eða inniheldur ekki aukefni, límmiðar eða flæði, og sjó (þó fæðubótarefni)
1 til 20 (19)

 

Nafn vöru sem er bannað til innflutnings til Rússlands, upprunaríkið eða upprunalandið sem er Úkraína eða flutt um yfirráðasvæði Úkraínu
Hveiti og meslin
Sólblómaolía, safflower eða baðmullarfræ olía og brot þeirra, óhreinsaðir eða hreinsaðir, en án þess að breyta efnasamsetningu
Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum og öðrum vatnahryggleysingjum
Tilbúinn eða niðursoðinn fiskur; sturgeon kavíar og staðgenglar hans úr fiski eggjum
Sykur konfekt (þ.mt hvítt súkkulaði), ekki kakó
Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó
Brauð, hveitikonfekt, kökur, smákökur og önnur bakarí og hveitibrauð sem innihalda eða ekki innihalda kakó; oblátaplötur, tóm hylki sem henta til lyfjafræðilegrar notkunar, þéttingar oblátur, hrísgrjónapappír og svipaðar vörur
Grænmeti, ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru
Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru
Annað grænmeti, tilbúið eða varðveitt án þess að bæta ediki eða ediksýru, frosið, annað en vörur í nr. 2006 00
Annað grænmeti, tilbúið eða varðveitt, ekki bætt ediki eða ediksýru, ekki frosið, nema vörur í nr. 2006 00
Grænmeti, ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið skemmdum með sykri (Rennblautur með sírópi sykur, gljásykrað eða kristallað)
Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta-eða hnetu mauki, ávöxtum eða hnetum líma, fengin með því að elda, þar á meðal þá sem eru með viðbættum sykri eða öðru sætiefni
Ávaxtasafi (þ.mt vínberjamús) og grænmetissafi, ekki gerjaðir og án áfengis, með eða án sykurs eða annarra sætuefna
Malt bjór
Vín úr nýjum þrúgum, þ.mt styrkt vín, þrúguþykkni annað en í nr 2009
Ómettuð etýlalkóhól með alkóhólstyrk sem er minna en 80 rúmmál. prósent; áfengis veig, áfengi og annað brennivín
Pebbles, möl, brotinn
Kalksteinn, dólómít og aðrir kalksteinar, einnig muldir, annar mulinn steinn, almennt notaður sem samanlagður steypa, kjölfesta fyrir þjóðvegi eða járnbrautir eða önnur kjölfesta, grjót, hitameðhöndluð eða ómeðhöndluð; korn, flís og duft úr steini í nr. 2515 (nema marmara) eða 2516, einnig hitameðhöndluð
Surface efni (önnur en sápa), yfirborðsvirk efni, þvottaefni blöndur (þ.mt tengd efnablöndur þvottavél) og hreinsiefni framleiðsla, einnig með sápu (annað en í nr 3401)
Sameinaðir hitapúðar og hitapúðar
Spónaplötur, stilla spónaplata (OSB) og svipaðar spjöld (t.d. skífuspjöld) úr tré eða öðru tré byggð efni, ekki gegndreypt eða gegndreypt með kvoða eða önnur lífræn bindiefni
Annað óhúðað pappír og pappa, í rúllum eða blöðum, án frekari úrvinnslu eða úrvinnslu, eins og tilgreint er í 3 athugasemd við þennan hóp
Veggfóður og svipuð veggklæðning; gagnsæ pappír fyrir glugga
Veggklæðning úr textílefni
Gufuketlar eða aðrir gufuframleiðandi ketlar (nema vatnshitaketlar fyrir húshitunar, sem einnig geta framleitt lágþrýstigufu); ofhitaðir vatns katlar (nema gufukatlar og ofhitaðir vatns katlar fyrir sjávarbúnað og hlutar þeirra)
Gufu hverfla og aðrar gufu hverfla (að undanskildum hlutum hverfla)
Gas hverflum með afkastagetu ekki meira en 5000 KW (að undanskildum hverfla fyrir almenningsflugvélar)
Gas hverflum með afkastagetu meira en 5000 kW (að frátöldum hverfla fyrir borgaralegar flugvélar)
Hlutar af vökvadælum
Húsgögn (hólf, skápar, skjár, skápar og álíka húsgögn) til geymslu og skjás með innbyggðum kæli- eða frystibúnaði
Fóðrunartæki sem eru sérstaklega hönnuð til notkunar í landbúnaði: önnur
Seeders, planters and transplanters
Varahlutir
Mjólkurstöðvar og búnaður, búnaður til vinnslu og vinnslu mjólkur
Vélar og búnaður til framleiðslu á fóðri
Vélar til að hreinsa, flokka eða kvarða fræ, korn eða þurrkaðir belgjurtir; búnaður til malaiðnaðar eða til vinnslu á korni eða þurrkuðum belgjurtum, nema búnaður sem notaður er á landbúnaðarbæjum
Búnaður til framleiðslu á bakarívörum
Búnaður fyrir sykuriðnaðinn
Vélar til að blanda steinefnum með jarðbiki
Aðrar flutningsöxlar
Aðrir gírkassar
Aðrir hraðabreytur
Rafmótorar og rafalar (að frátöldum rafbúnaði)
Rafalbúnaðarsettir og snúningshraðaflutningur
Transformers með fljótandi dielectric með afli sem er ekki meiri en 650 kVA
Transformers með fljótandi dielectric með afl meira en 650 kVA, en ekki meira en 10000 kVA
Fljótandi rafstöðvar með afli yfir 10000 kVA
Kopar vinda vír
Aðrar vinda vír
Coax snúrur og aðrir coax rafleiðarar
Rafleiðarar fyrir spennu ekki meira en 1000 V aðrir (nema: notaðir í fjarskiptum, spenna ekki hærri en 80 V; til framleiðslu á almenningsflugvélum; til iðnaðar samsetningar vélknúinna ökutækja í nr. 8701 - 8705, íhlutir þeirra og samsetningar; til framleiðslu á flugi) vélar)
Rafleiðarar fyrir spennu sem er stærri en 1000 V (að undanskildum rafleiðum fyrir spennu sem er meiri en 1000 V fyrir iðnaðarsamsetningu vélknúinna ökutækja í nr. 8701 - 8705, íhlutir þeirra og samsetningar)
Dráttarvélar (nema dráttarvélar í nr. 8709)
Eftirvagnar og festivagnar eru sjálfhleðsla eða sjálfskipun fyrir landbúnað
Kvenleg hreinlætispúðar og tampónur, bleyjur og bleyjur og áþekkar vörur, af hvaða efni sem er
1 til 20 (57)

Heil lista yfir vörur sem eru bannaðar til innflutnings til Rússlands
Var þetta gagnlegt?
0
BUKH.1C minnir á björtustu og jákvæðustu fréttirnar af fráfarandi vinnuviku.
00:00 08-05-2021 Nánari upplýsingar ...
Alríkisskattþjónusta Rússlands skýrði frá því hvort stofnun hafi rétt til að taka með í gróðaskattsstofninn kostnað vegna viðbótarþjónustu (til dæmis máltíða) innifalinn í ferðakostnaði ferðamanns í lúxusvagni.
23:15 07-05-2021 Nánari upplýsingar ...