МЕНЮ
 • FRJÁLS SÖGUN [... heitir sendihöfn]
 • FRJÁLS Samhliða SKIPS [... heitir höfn sendingunni]
Hugtakið er að nota aðeins fyrir sjó eða skipgengum vatnaleiðum.

FASIncoterms-2010-VINCULUM- Tollafgreiðsla Vladivostok-GK-IMPORT40Verksmiðja eða vörugeymsla framleiðanda eða seljandaAfhending frá verksmiðjunni eða lagerinu til brottfararstöðvarinnarStaðsetning vöru á farmstöðvumStaðsetning vöru um borð í skipinuRíkismörkSjóflutningar til útskriftarhafnarGisting í bráðabirgðageymsluhúsinu við komuhöfn (affermingu)Afhending vöru tilbúin til affermingar úr bifreiðVörugeymsla viðtakandaSvæði kostnaðar og ábyrgð kaupanda kl FASSvæði kostnaðar og ábyrgð seljanda kl FASStund umbreytingar áhættu kl FAS!

"Frjáls samhliða skipi "" þýðir að seljandi er talinn hafa uppfyllt skyldu sína til afhendingar þegar vörurnar komið fyrir meðfram hlið skipsins sem tilnefndur er af kaupanda (þ.e.a.s. á kaj eða pramma sem tilgreindur er í samningi) við umsamda flutningshöfn.  Áhætta tap eða skemmdir á vörunni líða þegar vörurnar eru staðsettar við hlið skipsins og frá þeirri stundu ber kaupandinn allan kostnað. 

Aðilar eru hvattir til að koma nákvæmlega ákvarða stað hleðslu að heitir höfn sendingu, eins og kostnað og áhættu fram að þessu er seljandi, og svo kostnaður sem tengjast meðferð getur verið mismunandi í samræmi við venjur í höfninni.

Afhendingarskilyrði eiga við farm sem fluttur er í lausu og í gámum. Þetta getur verið kol, byggingarefni, málmgrýti, korn, korn osfrv. Þegar vörur eru settar í gáma er dæmigert fyrir seljandann að afhenda flutningsaðilanum vöruna í flugstöðinni en ekki með því að setja þær meðfram hlið skipsins. Við slíkar aðstæður er ráðlegt að nota hugtakið  FCA.

FAS krefst þess að seljandi hreinsi vörurnar til útflutnings.

Fyrir afhendingar á skilyrðum FAS seljandi hefur hagstæðari stöðu - það eru lágmarks áhættur og skyldur á því.

Finndu út hvað þú þarft að gera þegar þú velur FAS Lokaðu aðgerðalista hvenær FAS
 • til að skýra ítarlega breytur og einkenni pakkninganna (þ.mt merkingar) er þetta nauðsynlegt fyrir síðari tollafgreiðslu á vörum;
 • samræma skýrt við seljanda flutningsstaðinn í tiltekna bryggju í tiltekinni höfn;
 • leigja skip og tilkynna seljanda hvaða skip þarf að afhenda stjórn á tilsettum tíma farm.
 • Við samræmumst vátryggingarskilyrðum tryggingafélaganna, ef nauðsyn krefur.
 • greiða tolla fyrir innflutning á vörum;
 • framkvæma tollafgreiðslu á vörum;

Auðvitað, þessi listi er ekki heill og fer eftir sérstökum tilvikum, en við þessar aðstæður geta afhendingar á flutningum flutningskaupa reynst þyngri og haft aukinn hagnað með flutningum á milli vegum.

 

 

1 Almennar skyldur seljanda og kaupanda með skilyrðum FAS

A.1.Seljanda er skylt í samræmi við sölusamninginn að afhenda kaupanda vöruna, viðskiptareikning -reikningi, sem og allar aðrar vísbendingar um að varan sé í samræmi við skilmála sölusamningsins, sem krafist er samkvæmt skilmálum samningsins.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.
B.1. Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 má samsvarandi rafræn skrá eða önnur aðferð, ef samið eða er algengt.

2.Léttindi, heimildir, öryggiseftirlit og önnur formsatriði með þeim skilyrðum FAS

A.2.Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu, að útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vörum.
B.2.Ef þörf krefur kaupanda verða að fá á eigin kostnað og áhættu innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði um innflutning á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

3 Samningar um flutninga og tryggingar með skilyrðum FAS

A.3.a) Samningur um flutning
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um flutning. Hins vegar, að beiðni kaupanda, eða ef það er auglýsing æfa og kaupandinn ekki að gefa fyrirmæli um annað, seljandi kann að vera á kostnað og áhættu viðskiptavina samningi um flutning á venjulegum kjörum. Í öllum tilvikum, getur seljandi neita að slá inn í samning um flutninga, án tafar tilkynna kaupanda.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda ósk hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði), upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.
B.3.a) Samningur um flutning
Kaupandi skal á sinn kostnað fyrir flutning á vöru frá heitir höfn sendingu, nema í þeim tilvikum þar sem samningur um flutning er seljandi, eins og lýst er í lið A3 A);
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar.

4 Afhending og samþykki vöru með skilyrðum FAS

A.4.Seljandi verður að afhenda vöruna annaðhvort með því að setja við hliðina á skipinu tilnefndur af kaupanda við benda á fermingu, ef einhverjar, sem tilgreint er af kaupanda við heitir höfn sendingu, eða með því að tryggja framboð á slíkum vörum til staðar. Í þessu og í öðru tilfelli, skal seljandi afhenda vöruna á þeim degi eða innan umsamins tíma, í samræmi við venjur í höfninni.
Ef sérstaklega benda á hleðslu er ekki tilgreint af kaupanda, seljandi getur valið heitir höfn sendingar og hlutnum sem best hentar tilgangi hans. Þegar viðsemjendur að afhending mun fara fram innan ákveðins tíma, er kaupanda heimilt að velja dagsetningu á þessum tíma.
B.4.Kaupandi verður að taka afhendingu vöru eins fljótt og þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

5 áhættuflutningur við skilyrði FAS

A.5.Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.
B.5.Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum sem verða frá dagsetningu afhendingar í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn hefur ekki tilkynnt í samræmi við B7 lið eða
b) skipið tilnefndur af kaupanda mistekst að koma á réttum tíma eða ekki fengið vöruna, eða leggja niður fyrir hleðsla tími, sem tilkynnt hefur verið í samræmi við B7 lið;
Kaupandi ber alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða dagsetningu rennur umsömdum tíma, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

6.Dreifing kostnaðar við aðstæður FAS

A.6.Seljandi þarf að greiða:
 • allan kostnað sem tengist vörunni fram að afhendingu þeirra í samræmi við A4 málsgrein;
 • ef nauðsyn krefur, kostnað vegna tollforma sem skal greiða við útflutning á vörum, svo og hvers konar tolla, skatta og annar kostnaður greiddur við útflutning.
B.6.Kaupandi verður að greiða fyrir:
 • allan kostnað sem tengist vörunni frá því að þær voru afhentar, eins og kveðið er á um í A4. málsgrein, að undanskildum, ef nauðsyn krefur, kostnaði við framkvæmd tollgæslu við vöruútflutning, svo og alla skatta, tolla og gjöld sem ber að greiða við útflutning á vörum, eins og kveðið er á um í málsgrein A6 b);
 • allan viðbótarkostnað sem hlýst af:
 • brestur kaupanda á að tilkynna rétt samkvæmt ákvæði B7, eða að skipið sem tilnefnt var af kaupanda kom ekki á réttum tíma, eða gat ekki tekið við vörunum, eða hætt að taka við vörunum fyrir þann tíma sem tilgreindur er í ákvæði B7, að því tilskildu að varan væri greinilega sérsniðin sem vörur sem samningurinn lýtur að.
 • ef nauðsyn krefur, allan kostnað sem tengist greiðslu skatta, tolla og annarra opinberra gjalda, svo og framkvæmd tollfríðinda sem ber að greiða við vöruinnflutning og kostnað við flutning þess um hvaða land sem er.

7 Tilkynning til kaupanda og seljanda við aðstæður FAS

A.7.Seljandi skal á kostnað og áhættu kaupanda að gefa honum næga athygli og að vörurnar hafi verið afhent í samræmi við A4 mgr, eða að skipið sé ekki tekin á umsömdum tíma.
B.7.Kaupandi verður að gefa seljanda fullnægjandi tilkynningu skipsins nafn, hleðsla lið og, ef þörf krefur, á uppáhalds afhendingartíma innan umsömdum tíma.

8 Skjöluð sönnun fyrir afhendingu með skilyrðum FAS

A.8.Seljandi skal, á eigin kostnað veita kaupanda með venjulegum sönnun þess að varan hafi verið afhent í samræmi við A4 mgr.
Ef slík sönnun er ekki samgöngur skjal skal seljandi á beiðni kostnað kaupanda og áhættu, til að aðstoða hann í að fá flutningsskjali.
B.8.Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar eins og kveðið fyrirhugaðar A8 mgr.

9. Athugun, pökkun, merking og skoðun á vörum við skilyrði FAS

A.9.Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í útflutningslandinu.
Seljanda er skylt að sjá um umbúðir varanna á eigin kostnað nema það sé venja í tilteknum viðskiptageiranum að senda vörurnar sem tilgreindar eru í samningnum án umbúða. Seljandi getur pakkað vörunum á þann hátt sem nauðsynlegur er fyrir flutning þeirra, nema kaupandinn tilkynni seljanda um sérstakar umbúðakröfur áður en hann gerir samning. merkingar pakka vöru verður að meðhöndla á réttan hátt.
B.9.Kaupandi verður að greiða kostnað fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendingu, nema þegar slík skoðun fer fram að skipun yfirvalda í útflutningslandi.

10. Aðstoð við að afla upplýsinga og tengdra kostnaðar við skilyrðin FAS

A.10.Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem krafist kann að vera fyrir innflutning á vöru til kaupanda og / eða flutningi til endanleg áfangastað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.
B.10.Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur, skal kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, útflutning á vöru og fyrir flutning þeirra í gegnum allar landi.