МЕНЮ

EAEU tæknilegar reglugerðir „Um takmörkun á notkun hættulegra efna í raf- og rafeindavörum“ (TR EAEU 037/2016)

-

I. Gildissvið

 1. Real tæknilegar reglugerðir þróað í samræmi við sáttmálann um Efnahagsbandalag evrasíu frá 29.05. 2014 í því skyni að tryggja vernd mannslífs og heilsu, umhverfisins, svo og til að koma í veg fyrir aðgerðir sem villa um fyrir neytendum (notendum) rafeinda- og fjarskiptatækni varðandi innihald hættulegra efna í þeim.
  Þessi tæknilega reglugerð setur lögboðnar kröfur um notkun og framkvæmd á yfirráðasvæði evrasíska efnahagssambandsins (hér eftir nefnt sambandið) til að takmarka notkun hættulegra efna í raf- og rafeindavörum sem settar eru í umferð á yfirráðasvæði sambandsins til að tryggja frjálsa för þeirra. .
  Ef aðrar tæknilegar reglugerðir sambandsins (tollabandalag) eru samþykktar varðandi rafmagns- og fjarskiptatækni, þar sem settar eru kröfur um þessar vörur, verða slíkar rafmagns- og fjarskiptatækni að uppfylla kröfur allra tæknilegra reglugerða sambandsins (tollabandalag) ), sem gilda um þá.
 2. Áhrif þessarar tæknilegu reglugerðar eiga við um rafmagns- og fjarskiptatækni sem sett er í umferð á yfirráðasvæði sambandsins samkvæmt listanum í samræmi við viðbæti nr.
 3. Núverandi tæknileg reglugerð gildir ekki um:
  • a) rafmagns- og fjarskiptatækni sem ætlað er til notkunar við merkt spennu yfir 1000 V AC og 1500 V DC, nema annað sé tekið fram í viðbæti nr. 1 við þessa tæknilegu reglugerð;
  • b) rafmagns- og fjarskiptatækni sem er eingöngu ætluð til notkunar sem íhlutir í rafbúnaði sem er ekki á listanum sem kveðið er á um í 1. viðbæti við þessa tæknilegu reglugerð;
  • c) rafmagnsleikföng;
  • d) sólarrafhlöður (sólarrafhlöður), sem eru hluti af rafmagns- og útvarpstækjum;
  • e) raf- og rafeindavörur sem ætlaðar eru til notkunar sem hluti af jörðu og svigrúmshlutum;
  • f) rafbúnað sem er eingöngu hannaður til notkunar í lofti, vatni, landi og neðanjarðarflutningum;
  • g) rafmagns rafhlöður og rafgeymar, þ.mt þær sem settar eru í umferð á yfirráðasvæði sambandsins sem hluti af rafmagns- og útvarpstækjum;
  • h) notaðar (notaðar) raf- og rafeindatækni;
  • i) mælitæki;
  • j) lækningatæki.

II. Grunnhugtök

 1. Við beitingu þessarar tæknilegu reglugerðar eru hugtök notuð sem þýða eftirfarandi:
  • „Leikfang“ - vara eða efni ætlað til leiks fyrir barn (börn) yngri en 14 ára;
  • „Rafdót“ - leikfang þar sem að minnsta kosti eitt hlutverk er framkvæmt með raforku;
  • „Raf- og rafeindavörur“ - vörur sem virka vegna fyrirhugaðrar notkunar, tilvistar, notkunar, myndunar, umbreytingar, flutnings og dreifingar rafstrauma og (eða) rafsegulsviðs, sem eru ætluð til beinnar notkunar eða eru innbyggðar í vélar, kerfi, tæki, tæki og annan búnað;
  • „Innflytjandi“ - heimilisfastur í aðildarríki sambandsins sem hefur gert samning um utanríkisviðskipti við erlenda aðila í aðildarríki sambandsins um flutning rafmagns- og fjarskiptatækna, selur þessar vörur og ber ábyrgð á þeim samræmi við kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar;
  • „Einsleitt (einsleitt) efni“ - efni með stöðuga samsetningu í öllu rúmmáli, sem samanstendur af einu efni eða samsetningu efna og (eða) efni sem ekki er hægt að aðskilja vélrænt (með því að taka í sundur, skera, mylja, mala eða annað vélrænt aðgerð).

III. Reglur um dreifingu rafmagns og útvarps rafeindatækni á markaði sambandsins

 1. Raf- og fjarskiptatækjum er sleppt í umferð á yfirráðasvæði sambandsins ef það er í samræmi við þessa tæknilegu reglugerð, svo og aðrar tæknilegar reglugerðir sambandsins (tollabandalag), sem gilda um það, og að því tilskildu að það hafi staðist staðfestingu á samræmi í samræmi við VII kafla þessarar tæknireglugerðar, svo og í samræmi við aðrar tæknilegar reglugerðir sambandsins (tollabandalag), sem gilda um það.
 2. Ekki skal staðfest rafmagns- og fjarskiptatækni, sem uppfyllir kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar, svo og kröfur annarra tæknilegra reglugerða sambandsins (tollabandalag), með einu vörumerki dreifingu á markaði sambandsins.

IV. Kröfur um takmörkun á notkun hættulegra efna

 1. Rafmagns- og fjarskiptatækni verður að hanna og framleiða þannig að hún innihaldi ekki:
  • a) hættuleg efni samkvæmt listanum í samræmi við viðbæti nr. 2;
  • b) einsleit (einsleit) efni sem innihalda hættuleg efni í styrk sem fer yfir leyfilegt magn sem tilgreint er í listanum sem kveðið er á um í viðbæti nr. 2 við þessa tæknilegu reglugerð.
 2. Að því er varðar rafmagns- og fjarskiptatækni hafa verið settar sérstakar kröfur um að takmarka notkun hættulegra efna í samræmi við viðbæti nr.

V. Kröfur um merkingar- og rekstrargögn

 1. Nafn og (eða) tilnefning rafmagns- og fjarskiptatækni (tegund, vörumerki, gerð (ef einhver er)), helstu breytur hennar og eiginleikar, nafn og (eða) vörumerki framleiðanda, heiti þess ríkis þar sem rafmagns- og fjarskiptatækni er framleidd verður að bera á þessa vöru og tilgreina í rekstrarskjölunum sem fylgja henni.
  Í þessu tilviki verður einnig að bera nafn og (eða) tilnefningu rafmagns- og fjarskiptatækni (tegund, vörumerki, gerð (ef einhver er)), nafn og (eða) vörumerki framleiðanda á merki umbúða.
 2. Ef ekki er hægt að beita upplýsingunum sem kveðið er á um í 9. mgr. Í þessari tæknilegu reglugerð um rafmagns- og fjarskiptatækni, þá er aðeins hægt að tilgreina þær í rekstrargögnum sem fylgja þessari vöru. Í þessu tilviki verður að bera nafn og (eða) tilnefningu rafmagns- og fjarskiptatækni (tegund, vörumerki, gerð (ef einhver er)), nafn og (eða) vörumerki framleiðanda á umbúðirnar.
 3. merkingar rafeindavörur og fjarskiptavörur verða að vera læsilegar, auðlesnar og bera á rafmagns- og fjarskiptatækni á stað sem er aðgengilegur til skoðunar án þess að taka í sundur tæki.
 4. Rekstrarskjöl fyrir rafmagns- og útvarpstæki verða að innihalda:
  • a) upplýsingar sem tilgreindar eru í ákvæði 9 í þessari tæknilegu reglugerð;
  • b) upplýsingar um tilgang vörunnar;
  • c) einkenni og breytur vörunnar;
  • d) reglur og skilyrði fyrir notkun (notkun), uppsetningu, geymslu, flutningi (flutningi), sölu og förgun vörunnar (ef nauðsyn krefur, viðeigandi kröfur);
  • e) upplýsingar um ráðstafanir sem grípa skal til þegar bilun er í vöru;
  • f) nafn og staðsetningu framleiðanda (viðurkenndur framleiðandi), innflytjanda, tengiliðaupplýsingar þeirra;
  • g) upplýsingar um mánuð og framleiðsluár vörunnar og (eða) um staðinn þar sem slíkum upplýsingum er beitt eða aðferð til að ákvarða framleiðsluár.
 5. Merking og gerð rekstrargagna fer fram á rússnesku og, ef viðeigandi kröfur eru gerðar í löggjöf aðildarríkja sambandsins (hér eftir nefnd aðildarríkin), á opinbert tungumál (opinbert tungumál) aðildarríkisins Ríki á hvaða yfirráðasvæði vörurnar eru seldar. Mælieiningar, stafrófsmerki, eiginnöfn, nöfn byggða og önnur nöfn og upplýsingar í merkingar- og rekstrargögnum má gefa á öðrum tungumálum.
  Rekstrarskjöl eru samin á pappír. Þeim getur fylgt sett af rekstrargögnum um rafræna miðla. Rekstrarskjöl sem eru innifalin í settinu af rafmagns- og útvarpsrafstöðvavörum sem ekki eru til heimilisnota er aðeins hægt að gefa út á rafrænum miðlum.

Vi. Að tryggja að rafmagns- og útvarpsrafstöðvar séu í samræmi við kröfur tæknilegra reglugerða

 1. Samræmi rafmagns- og fjarskiptatækna við þessa tæknilegu reglugerð er tryggt með því að uppfylla kröfur þess til að takmarka notkun hættulegra efna.
 2. Rannsóknir (prófanir) og mælingaraðferðir raf- og fjarskiptatækna eru settar upp með stöðlunum sem eru á listanum yfir staðla sem innihalda reglur og aðferðir við rannsóknir (prófanir) og mælingar, þar á meðal sýnatökureglur sem eru nauðsynlegar til að geta beitt og uppfyllt kröfur þessa tæknilegar reglugerðir og framkvæmd samræmismatsafurða.

Vii. Samræmismat rafmagns- og útvarpstækja

 1. Samræmismat raf- og rafeindavörur eru framleiddar í formi staðfestingar á samræmi.
 2. Við staðfestingu á samræmi raf- og fjarskipta rafeindatækni geta umsækjendur verið lögaðili eða einstaklingur sem er skráður á yfirráðasvæði aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess sem einstakur frumkvöðull, sem eru framleiðendur eða innflytjendur (seljendur) eða einstaklingar sem hafa heimild frá framleiðandinn.
 3. Rafeindavörur og fjarskiptavörur eru háðar staðfestingu á samræmi í formi yfirlýsingar um samræmi í samræmi við eitt af eftirfarandi kerfum:
  • a) fyrir fjöldaframleiddar vörur - kerfi 1d, 3d og 6d;
  • b) fyrir framleiðslulotu - kerfi 2e og 4e.
 4. Þegar hann lýsir yfir samræmi rafmagns- og fjarskiptatækna getur verið að:
  • a) fyrir kerfi 1d, 3d og 6d - framleiðandinn (sá sem framleiðandi hefur leyfi til);
  • b) fyrir kerfi 2d og 4d - framleiðandinn (sá sem framleiðandi hefur heimild til) eða innflytjandi (seljandi).
 5. Umsækjandi hefur valið fyrirkomulagið til að lýsa yfir samræmi raf- og fjarskiptatækna.
 6. Samræmisyfirlýsing rafmagns- og fjarskiptatækna samkvæmt kerfum 1d og 2d er gerð af umsækjanda á grundvelli eigin gagna. Prófanir á sýnum á raf- og rafeindavörum að eigin vali fara fram á prófunarstofu umsækjanda eða á viðurkenndri prófunarstofu (miðju) sem er í sameinuðu skrá yfir vottunarstofur og prófunarstofur (miðstöðvar) Tollabandalag (hér eftir - sameinaða skráin), eða í annarri prófunarstofu.
  Samræmisyfirlýsing rafmagns- og fjarskiptatækna í samræmi við kerfi 3d, 4d og 6d er framkvæmt af umsækjanda á grundvelli eigin gagna og sönnunargagna sem fengin eru með þátttöku viðurkenndrar prófunarstofu (miðstöð) sem er í sameinuðu skránni.
 7. Þegar umsækjandi lýsir yfir samræmi rafmagns- og fjarskiptatækna skal hann:
  • a) býr til og greinir skjöl sem staðfesta að vörur uppfylli kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar, þar á meðal:
   • upplýsingar (ef í boði);
   • rekstrar skjöl;
   • samskiptareglur (samskiptareglur) til að prófa sýni af vörum og (eða) íhlutum, efnum, íhlutum afurða til að fara að kröfum þessarar tæknilegu reglugerðar og (eða) öðrum skjölum að eigin vali umsækjanda, sem voru grundvöllur þess að staðfesta samræmi vara við kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar (ef einhver er) (skýringarmyndir 1e, 2d, 3d, 4e og 6e);
   • Afhendingarsamningur (samningnum) og sendingargögn (ef einhver eru) (fyrir lotu af vörum, eina vöru) (kerfi 2d og 4d);
   • vottorð fyrir gæðastjórnunarkerfið (afrit af skírteininu) (kerfi 6d);
  • b) framkvæmir auðkenningu afurða til að vísa þeim til gildissviðs þessarar tæknilegu reglugerðar;
  • c) tryggir framkvæmd framleiðslueftirlits og grípur til allra nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að framleiðsluferli afurða tryggi samræmi þeirra við kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar;
  • d) grípur til allra nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja stöðugleika í starfi gæðastjórnunarkerfisins (kerfi 6d);
  • e) viðurkennir samræmisyfirlýsingu sem er samin í samræmdu formi og samkvæmt reglum sem samþykktar voru með ákvörðun EAEC frá 25.12.2012 nr. 293;
  • f) beitir einu merki um vöruflæði á markaðnum innan Sambandsins að lokinni samræmingarstaðfestingarferli;
  • g) að lokinni staðfestingarferli samræmis myndar safn af skjölum sem innihalda skjölin sem kveðið er á um í a -lið þessarar málsgreinar og samræmisyfirlýsingu.
 8. Samræmisyfirlýsing er skráningarskyld með þeim hætti sem fyrirmæli stjórnar EAEC frá 09.04.2013 nr. 76 kveða á um.
 9. Gildistími samræmisyfirlýsingar fyrir fjöldaframleiddar rafmagns- og fjarskiptatækni er ekki meira en 5 ár. Gildistími samræmisyfirlýsingar er ekki tilgreindur fyrir runu af raf- og útvarpstækjum.
 10. Að eigin vali umsækjanda er heimilt að skipta um staðfestingu rafmagns og fjarskipta rafeindatækni í formi yfirlýsingar um samræmingu við staðfestingu á samræmi í formi vottunar samkvæmt einu af eftirfarandi kerfum:
  • a) fyrir fjöldaframleiddar vörur - kerfi 1c, 2c og 6c;
  • b) fyrir vörulotu - kerfi 3c.
 11. Við vottun rafmagns- og fjarskiptatækni getur umsækjandi verið:
  • a) fyrir kerfi 1c, 2c og 6c - framleiðandinn (maður sem framleiðandi hefur leyfi til);
  • b) fyrir kerfi 3c - framleiðandinn (viðurkenndur framleiðandi) eða innflytjandi (seljandi).
 12. Umsækjandi fer með val á vottunarkerfi fyrir rafmagns- og útvarpstækni.
 13. Við vottun rafmagns- og útvarpstækja rafeindatækni skal umsækjandi:
  • a) grípur til allra nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að framleiðsluferli afurða sé stöðugt og tryggir að þær uppfylli kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar;
  • b) býr til eftirfarandi tækniskjöl:
   • upplýsingar (ef í boði);
   • rekstrar skjöl;
   • framboðssamningur (samningur) og flutningsgögn (ef einhver er) (fyrir framleiðslulotu) (skema 3c);
   • vottorð fyrir gæðastjórnunarkerfið (afrit af skírteininu) (kerfi 2c);
   • önnur skjöl að eigin vali umsækjanda, sem voru grundvöllur þess að staðfesta að vörur uppfylli kröfur þessarar tæknireglu (ef einhverjar eru);
  • c) leggur fram vottunarstofu sem er í sameinuðu skránni, umsókn um vottun á vörum (með viðhengi tækniskjala). Forritið tilgreinir upplýsingar um skjalið, til að uppfylla kröfur sem gæðastjórnunarkerfið er vottað (skema 2c), svo og um auðkennandi eiginleika framleiðslulotunnar og vörueiningarnar sem eru í því (skema 3c) ;
  • d) beitir einu merki um vöruflæði á markaðnum innan Sambandsins að lokinni samræmingarstaðfestingarferli;
  • e) ef breytingar verða á hönnun afurða eða framleiðslutækni þeirra, sem geta haft áhrif á að slíkar vörur uppfylli kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar, skal tilkynna það vottunaraðilanum fyrirfram (áætlun 1c);
  • f) að loknu samræmingarstaðfestingarferlinu myndar safn af skjölum, sem innihalda skjölin sem kveðið er á um í b -lið þessarar málsgreinar, prófunarskýrslu (s), niðurstöður greiningar á ástandi framleiðslu ( kerfi 1c) og vottorð um samræmi.
 14. Við vottun rafmagns- og útvarpstækja rafeindatækni er vottunarstofan í sameinuðu skránni:
  • a) greinir tæknigögnin sem umsækjandi hefur lagt fram og upplýsir umsækjanda um ákvörðun sína (sem gefur til kynna skilyrði fyrir vottuninni);
  • b) framkvæmir auðkenningu vörusýna og val þeirra frá umsækjanda til prófunar;
  • c) tryggir prófun á afurðasýni (lotu afurða (sýni úr lotu) (kerfi 3c)) í viðurkenndri prófunarstofu (miðju) sem er í sameinuðu skránni;
  • d) framkvæmir greining ástand framleiðslu umsækjanda, en niðurstöður hennar eru formfestar með lögum (fyrirkomulag 1c);
  • e) ef jákvæðar niðurstöður prófa og greiningar á framleiðsluástandi eru gerðar, útbúa samræmisvottorð í sameinuðu formi sem samþykkt var með ákvörðun EAEC frá 25.12.2012. desember 293 nr. XNUMX og gefa það út til umsækjanda;
  • f) færa upplýsingar um samræmisvottorð í sameinuðu skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar;
  • g) annast eftirlit með löggiltum vörum á öllu gildistíma samræmisvottorðsins með því að prófa afurðasýni í viðurkenndri prófunarstofu (miðju) sem er í sameinuðu skránni og (eða) greina ástand framleiðslu (áætlun 1c );
  • h) annast eftirlit með löggiltum vörum á öllu gildistíma skírteinisins með því að prófa vörusýni í viðurkenndri prófunarstofu (miðju) sem er að finna í sameinuðu skránni og greina niðurstöður skoðunareftirlits gæðastjórnunar. kerfisvottunaraðili í tengslum við gæði vottaðs stjórnkerfis (kerfi 2c);
  • i) ef jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlits eru staðfestar, staðfestir að samræmisvottorðið sé í gildi og færir viðeigandi færslu í eftirlitseftirlitið, ef það hefur neikvæðar niðurstöður skoðunareftirlits, tekur ákvörðun um að stöðva eða fella niður gildi samræmisvottorði og upplýsir umsækjanda um þá ákvörðun sem tekin var (kerfi 1c og 2c).
 15. Komi til staðfestingar á samræmi (samræmisyfirlýsingu eða vottun) samkvæmt kerfum sem kveða á um vottun gæðastjórnunarkerfisins, er vottun slíkrar kerfis framkvæmd af vottunaraðila gæðastjórnunarkerfisins sem er skráð á yfirráðasvæði aðildarríkið í samræmi við löggjöf þessa ríkis og viðurkennt í innlenda kerfinu um faggildingu aðildarríkisins.
 16. Gildistími samræmisvottorðs fyrir fjöldaframleiddar rafmagns- og fjarskiptatækni er ekki meira en 5 ár. Gildistími samræmisvottorðs er ekki tilgreindur fyrir runu af raf- og útvarpstækjum.
 17. Safn skjala sem mynduð eru eftir staðfestingu á samræmi rafmagns- og fjarskiptatækna er geymd:
  • a) fyrir fjöldaframleiddar vörur - umsækjandi hefur að minnsta kosti 10 ár frá því að yfirlýsingu um samræmingu eða samræmisvottorði lýkur;
  • b) fyrir vörulotu - umsækjandi hefur að minnsta kosti 10 ár frá lokum sölu lokakafla;
  • c) fyrir vöru - frá framleiðanda (aðila sem framleiðandi hefur leyfi fyrir) í að minnsta kosti 10 ár frá því að framleiðslu hætt (framleiðslu hætt) á þessari vöru.

VIII. Merking með einu merki um dreifingu afurða á markaði sambandsins

 1. Rafmagns- og fjarskiptatækni sem uppfyllir kröfur þessarar tæknilegu reglugerðar og hefur staðist samræmismatsaðferðina í samræmi við VII kafla þessarar tæknireglu, verður að vera merkt með einu merki um dreifingu vöru á markaði Sambandsins.
 2. Merking með einu merki um dreifingu afurða á markaðnum innan Sambandsins fer fram áður en rafmagns- og fjarskiptatækni er sett í dreifingu á markaði Sambandsins.
 3. Eitt merki um dreifingu vöru á markaði Sambandsins er beitt á hverja rafmagns- og fjarskiptatækni á einhvern hátt sem veitir skýra og skýra mynd í gegnum alla líftíma vörunnar og er einnig gefið upp í rekstrargögnum sem fylgja henni.
  Ef ómögulegt er að beita einu vörumerkjamarkaði á Sambandsmarkaði á raf- og fjarskiptatækjum er leyfilegt að nota það aðeins á umbúðir vörunnar og í rekstrargögnum sem fylgja henni.
 4. Rafmagns- og fjarskiptatækni er merkt með einu vöruflæðimerki á markaði sambandsins ef hún uppfyllir kröfur allra tæknilegra reglugerða sambandsins (tollabandalag) sem gilda um hana.

 

Listinn yfir rafmagns- og rafeindavörur sem falla undir tæknilegar reglugerðir EAEU „Um takmarkanir á notkun hættulegra efna í raf- og útvarpstækjum“ (TR EAEU 037/2016)

 1. Rafmagnstæki og heimilistæki:
  • a) til undirbúnings og geymslu matvæla og vélbúnaðar eldhússvinnu, svo og annars eldhúsbúnaðar;
  • b) til vinnslu (þvott, strauja, þurrkun, hreinsun) lín, föt og skó;
  • c) til að þrífa og þrífa húsnæðið;
  • d) að viðhalda og stjórna loftslagi innanhúss;
  • e) hollustuhætti og hollustuhætti;
  • f) fyrir umhirðu, nagla og húð;
  • g) að hita líkamann;
  • h) titringsnudd;
  • i) leik-, íþrótta- og æfingatæki;
  • j) hljóð- og myndbandstæki, sjónvarps- og útvarpsviðtæki;
  • k) sauma og prjóna;
  • m) aflgjafa, hleðslutæki, spennujöfnun;
  • m) fyrir garðrækt;
  • o) fyrir fiskabúr og garðtjarnir;
  • o) rafdælur;
  • p) rafmagns- og rafeindaklukkur;
  • c) reiknivélar;
  • r) raflagnavörur;
  • y) framlengingarstrengir.
 2. Rafeindatölvur og tæki tengd þeim, þ.mt samsetningar þeirra:
  • a) netþjónar, kerfiseiningar einkatölva;
  • b) fartölvur;
  • c) spjaldtölvu, vasa, lófatölvu og aðrar litlar tölvur;
  • d) lyklaborð, stjórnunartæki, rekja spor einhvers og önnur stjórn- og inntaksbúnaður (tölvumús, stýripinnar, hjálmar, gleraugu);
  • e) færanleg geymslutæki;
  • f) skjáir;
  • g) prentarar;
  • h) skannar;
  • i) hljóðkerfi og heyrnartól;
  • j) margmiðlunar skjávarpa;
  • k) lesendur líffræðilegra upplýsinga;
  • m) vefmyndavélar;
  • m) mótald;
  • o) órofnar aflgjafar.
 3. Fjarskiptaaðstaða (fjarskiptatæki):
  • a) jarðlína og farsíma;
  • b) borga síma;
  • c) símbréf;
  • d) fjarskipti;
  • e) flytjanlegar og færanlegar útvarpsstöðvar;
  • f) RFID merki.
 4. Ljósritunarvélar og annar rafmagnsskrifstofubúnaður (skrifstofa).
 5. Rafmagnsverkfæri (handheldar og færanlegar rafmagnsvélar).
 6. Ljósgjafar og ljósabúnaður, þar á meðal búnaður innbyggður í húsgögn.
 7. Rafeindatækni.
 8. Leikja- og viðskiptavélar.
 9. Afgreiðslukassar, miðaprentunarvélar, kennitölulesarar, hraðbankar, upplýsingasalar.
 10. Kaplar, vírar og snúrur sem ætlaðar eru til notkunar við spennuspennu sem er ekki meiri en 500 V AC og (eða) DC, að undanskildum ljósleiðara.
 11. Sjálfvirkir rofar og jarðstraumstæki.
 12. Eld-, öryggis- og eldvarnaskynjarar.

 

Heill listi yfir vörur sem afhendingu tollyfirlýsingar fylgir með skil á samræmismatsskjali (upplýsingar um samræmismatsskjal) með kröfum EAEU TR „Um takmörkun á notkun hættulegra efna í rafmagni og rafrænar vörur “(TR EAEU 037/2016)

eins og henni var breytt með ákvörðun stjórnar EAEC nr. 33 dagsett 23.03.2021

Vöruheiti VT kóða FEA EAEU Fylgiskjal
ísskápar frystiskápar ísskápar 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
samræmisyfirlýsing
uppþvottavélar 8422110000 samræmisyfirlýsing
rafmagnseldavélar og rafmagnsofnar eldhúsplötur 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
samræmisyfirlýsing
rafmagnsofnar rafmagnsofnar ofnar innbyggðir ofnar rafmagnsþurrkarar fyrir ávexti grænmeti berjum sveppum 8516608000
8516609000
8516797000
samræmisyfirlýsing
rafmagnstæki til að hita fljótandi katla katlar kaffivélar kaffivélar barnamaturhitari gufubátar dauðhreinsun 8516108000
8516710000
8516797000
samræmisyfirlýsing
örbylgjuofnar 8516500000 samræmisyfirlýsing
Úrgangsaðilar 8509800000 samræmisyfirlýsing
rafmagnsgrill snertigrill loftflöt rafmagns grillgrill rafmagnsgrill rafmagnsgrillur vöfflugerðarmaður grill frystibakkar bakarísmiðlar raclette framleiðendur jógúrtframleiðendur margra eldavélar rafmagnspönnur hrærivélar kaffivörur eldavélar matvinnsluvélar safar hrærivélar hrærivélar hrærivélar sköfur kvörn höggvörur 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
samræmisyfirlýsing
þvottavélar 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
samræmisyfirlýsing
miðflótta þurrkatunnur 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
samræmisyfirlýsing
tæki til að þvo föt ultrasonic 8450190000
8479899708
samræmisyfirlýsing
straujárn straujavélar gufuhreinsarar gufuframleiðendur 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
samræmisyfirlýsing
rafmagns þurrkara fyrir handklæði og föt 8516797000 samræmisyfirlýsing
blaut og þurr ryksuga 8508 samræmisyfirlýsing
gólfpússari 8509800000 samræmisyfirlýsing
ryksuga kerfi 8508 samræmisyfirlýsing
rafmagns burstar 8509800000 samræmisyfirlýsing
gufu burstar moppar 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
samræmisyfirlýsing
hreinsibúnaður fyrir vatnssog 8509800000 samræmisyfirlýsing
aðdáendur 8414510000 samræmisyfirlýsing
loft hárnæring 841510
8415810090
8415820000
8415830000
samræmisyfirlýsing
rakatæki uppgufunartæki rakatæki 8415900009
841899
8479899708
8509800000
samræmisyfirlýsing
lofthreinsitæki eldhúshettur 841460000
8421392009
samræmisyfirlýsing
rafmagnshitarar notaðir til að rækta dýr og rækta plöntur rafmagnstæki til að hita upphitun upphitun á húsnæði rafhitara ofna ofnahitara hitavélar 8436210000
8516210000
851629
samræmisyfirlýsing
rafmagns eldstæði 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
samræmisyfirlýsing
gólfhitakerfi 851680 samræmisyfirlýsing
vatn hitari 851610 samræmisyfirlýsing
sturtu salerni þegar það er tengt við AC lýsingu upphitun 3922
7324900009
9019109001
samræmisyfirlýsing
tæki sem notuð eru til hreinlætis í holum munnurinn 8509800000 samræmisyfirlýsing
rafmagnsofnar fyrir gufubaðshitara 8516299900 samræmisyfirlýsing
rafmagns skordýravörn 8543709000 samræmisyfirlýsing
rafmagns rakvélar klippa epilators 8510100000
8510300000
samræmisyfirlýsing
hárklippur 8510200000 samræmisyfirlýsing
rafmagns gufuböð fyrir andlitið 8516797000 samræmisyfirlýsing
hárþurrka hárgreiðslustofur hárgreiðslutæki 8516310009
8516320000
samræmisyfirlýsing
rafmagns handþurrkara 8516330000 samræmisyfirlýsing
rafmagns hárkrullari 8516320000 samræmisyfirlýsing
rafmagnshitapúðar teppi dýnur og púðar 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
samræmisyfirlýsing
líkamsnuddvélar án eftirlits læknis 9019101000 samræmisyfirlýsing
fótaböð með vatnsnuddi 9019109001 samræmisyfirlýsing
tölvuleiki og tæki fyrir þá 950450000 samræmisyfirlýsing
spila íþrótta- og æfingarbúnað sem er tengdur við rafmagnstengda netið 950430
9504908009
950691
samræmisyfirlýsing
hljóð- og myndbandsupptöku og hljóð- og myndbandsupptökutæki 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
samræmisyfirlýsing
útvarpsmóttökubúnaður 8527 samræmisyfirlýsing
móttakara sjónvarpssjónvarpsstöðvar gervihnattasjónvarpstæki 852871
852872
samræmisyfirlýsing
Brennslukerfi 8518210000
851822000
851829
samræmisyfirlýsing
hljóðmagnarar 851840
8518500000
samræmisyfirlýsing
myndbandssímtölvur 8517691000
8517692000
samræmisyfirlýsing
rafmagns saumavélar 845210 samræmisyfirlýsing
yfirlokar 8452101900 samræmisyfirlýsing
rafmagns prjónavélar 8447 samræmisyfirlýsing
aflgjafa hleðslutæki spennujöfnun fyrir heimilistæki 8504403009
8504408200
8504409000
samræmisyfirlýsing
hleðslutæki fyrir rafhlöður 8504405500 samræmisyfirlýsing
sláttuvél sláttuvél og vogarskera 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
samræmisyfirlýsing
rafmagnshlerar fyrir hurðarglugga, með rafmótor 8479899708 samræmisyfirlýsing
garðblásarar loftræstirykur 8467298509
8508600000
samræmisyfirlýsing
mjaltavélar 8434100000 samræmisyfirlýsing
þjöppur 8414808000 samræmisyfirlýsing
dælur 841370
8413810000
samræmisyfirlýsing
hitari 8516108000 samræmisyfirlýsing
ljósabúnaðarlampar 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
samræmisyfirlýsing
búnaður til að sía eða hreinsa vatnssíur rafmagns dauðhreinsiefni 8421210009 samræmisyfirlýsing
rafmagnsfóðrari 8509800000 samræmisyfirlýsing
skrautlegar gosbrunnar fyrir garðtjarnir með rafdrifi eða eða rafdælu 841370
8413810000
samræmisyfirlýsing
rafdælur til notkunar í neysluvatnskerfi, vatnsveitu, hitun vatns, förgun skólps sem starfrækt er í einstökum húsum sem ætluð eru til búsetu 8413 samræmisyfirlýsing
rafmagns og rafræn klukkur 9102120000
9105210000
9105910000
samræmisyfirlýsing
reiknivélar 8470 samræmisyfirlýsing
rofar þar á meðal hálfleiðara tímamælir 853650
9107000000
samræmisyfirlýsing
rofar fyrir raftæki 853650 samræmisyfirlýsing
tengi 8536699008 samræmisyfirlýsing
gafflar 8536699008 samræmisyfirlýsing
klofnings millistykki 8536699008
8536901000
8536908500
samræmisyfirlýsing
framlengingarsnúrur að meðtöldum síu framlengingarstrengjum 854442 samræmisyfirlýsing
framlengingarstrengir á spóla 854442 samræmisyfirlýsing
netþjóna kerfiseiningar einkatölva 8471410000
8471490000
8471500000
samræmisyfirlýsing
fartölvur 8471300000 samræmisyfirlýsing
spjaldtölvur og aðrar litlar tölvur 8471300000 samræmisyfirlýsing
lyklaborð stjórnendur göngufólk og önnur stjórna og inntak tæki tölva mús stýripinna hjálma gleraugu 8471
950450000
samræmisyfirlýsing
ytri geymslutæki 847170
8523
samræmisyfirlýsing
fylgist með 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
samræmisyfirlýsing
prentara 844331
8443321009
samræmisyfirlýsing
skanna 8471607000 samræmisyfirlýsing
hátalara og heyrnartól 8518210000
851822000
851829
851830
samræmisyfirlýsing
margmiðlunar skjávarpa 8528621000 samræmisyfirlýsing
líffræðileg tölfræði lesendur 8471
9031499000
9031803800
samræmisyfirlýsing
vefmyndavélar 852580 samræmisyfirlýsing
mótald 851762000 samræmisyfirlýsing
órofnar aflgjafar 8504403002
8504403009
samræmisyfirlýsing
jarðlína og farsíma 8517110000
8517120000
8517180000
samræmisyfirlýsing
símar 8517180000 samræmisyfirlýsing
síma 8443323000
851762000
samræmisyfirlýsing
símskeyti 851762000 samræmisyfirlýsing
flytjanlegur og flytjanlegur útvarpstæki 8517
8525600009
samræmisyfirlýsing
RFID merki 852352 samræmisyfirlýsing
Ljósritunarvélar og annar rafmagns skrifstofubúnaður 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
samræmisyfirlýsing
borar snúningshamar skrúfjárn hnetutengdar skrúfjárn 846721
8467292000
8467298509
samræmisyfirlýsing
sagar púslusög 846722 samræmisyfirlýsing
kvörn þar á meðal hornpússari 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
samræmisyfirlýsing
flugvélar 8467297000 samræmisyfirlýsing
skæri 8467292000
8467298501
8467298509
samræmisyfirlýsing
grindstone 8467295900 samræmisyfirlýsing
fræsivélar 8467298509 samræmisyfirlýsing
þráðlaust handverkfæri með hleðslutæki 8467211000
8467292000
samræmisyfirlýsing
litlar trévinnsluvélar til einstaklingsnota 8465 samræmisyfirlýsing
ekki eldfimar fljótandi úðabyssur 8424200000 samræmisyfirlýsing
vélar og tæki fyrir boga- og plasmaboga suðu 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
samræmisyfirlýsing
rafmagns glóperur alhliða samningur blómstrandi LED 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
samræmisyfirlýsing
almenna ljósabúnað 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samræmisyfirlýsing
ljósabúnaður fellur niður í jörðina 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samræmisyfirlýsing
lampar fyrir fiskabúr 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samræmisyfirlýsing
sviðsljós 9405401002
9405401008
samræmisyfirlýsing
heimilisljósakransar þar á meðal jólatré 9405300001
9405300009
samræmisyfirlýsing
Hljóðfæri 9207 samræmisyfirlýsing
Leikur og viðskipti vélar 8476
950430
samræmisyfirlýsing
Kassaskrár miðaraprentunarvéla ID kortalesarar Hraðbankar upplýsingar söluturnir 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
samræmisyfirlýsing
Snúrur og snúrur sem ætlaðar eru til notkunar við spennuspennu sem er ekki meiri en V AC og eða DC, að undanskildum ljósleiðara 854449910
8544499501
8544499509
samræmisyfirlýsing
Rafrásir og afgangsstraumrofar 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
samræmisyfirlýsing
Brunavarnir og öryggisvarnarskynjarar 853110 samræmisyfirlýsing
1 til 10 (119)